OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม

40 | 30 มีนาคม 2564
สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) : สบร. ยึดมั่นตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ในมิติการสร้างคนดีและสังคมดี และได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

สบร. จึงได้ประกาศเจตนามุ่งมั่นบริหารงานเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม แสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะพัฒนาองค์กร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม โปร่งใส ปราศจากการทุจริต ไร้ผลประโยชน์ทับช้อน และยึดหลักธรรมาภิบาล และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ดังนี้
  1. ด้านความโปร่งใส โดยการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วนเคร่งครัด และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบในการปฏิบัติงาน
  2. ด้านความพร้อมรับผิด โดยมีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และมีความพร้อมที่จะรับผิดในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน
  3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยการทำให้สำนักงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน
  4. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร โดยการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในสำนักงาน และสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวง มีความละอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต มีการดำเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  5. ด้านคุณธรรมการทำงานในองค์กร โดยมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โดยได้ประกาศเผยแพร่ใน www.okmd.or.th และแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานและสาธารณะชนได้รับทราบถึงเจตนาความมุ่งมั่นดังกล่าว


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม

สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม

สบร. จึงได้ประกาศเจตนามุ่งมั่นบริหารงานเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม แสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะพัฒนาองค์กร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม โปร่งใส
OKMD กับกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

OKMD กับกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โครงการ “พัฒนาต้นแบบสนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง” ณ โรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรณ์ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้ธีม คิด(ส์)ได้ คิด(ส์)ดี : OKMD แหล่งความรู้...สนุก

ข่าวและกิจกรรม