OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD กับกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

98 | 10 มีนาคม 2564
OKMD กับกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD ร่วมกับโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ พร้อมด้วยหน่วยงานภาคราชการต่างๆ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยการปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โรงเรียน เพื่อเตรียมการสร้างต้นแบบสนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง โดยมีนายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน พร้อม ดร.อภิชาติ ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรณ์ หัวหน้าส่วนราชการทหารจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งคาดว่าต้นแบบสนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมองจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม 2564


  

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม

สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม

สบร. จึงได้ประกาศเจตนามุ่งมั่นบริหารงานเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม แสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะพัฒนาองค์กร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม โปร่งใส
OKMD กับกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

OKMD กับกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โครงการ “พัฒนาต้นแบบสนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง” ณ โรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรณ์ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้ธีม คิด(ส์)ได้ คิด(ส์)ดี : OKMD แหล่งความรู้...สนุก

ข่าวและกิจกรรม