OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรม CSR ณ โรงเรียนบ้านสะพานหิน จ.นครราชสีมา

257 | 30 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรม CSR ณ โรงเรียนบ้านสะพานหิน จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 OKMD ร่วมทำกิจกรรมเพื่อให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการนำชาว OKMD ไปช่วยกันทาสีอาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียน ปลูกต้นไม้บริเวณทางเข้าโรงเรียน พร้อมกับส่งมอบความสุขด้วยการมอบอุปกรณ์กีฬา หมวก สมุดโน้ต ดินสอ หน้ากากอนามัย และของเล่น BBL พร้อมกับเลี้ยงขนม ผลไม้ และอาหารกลางวันให้กับน้องๆ นักเรียนอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านสะพานหิน ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม

สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม

สบร. จึงได้ประกาศเจตนามุ่งมั่นบริหารงานเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม แสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะพัฒนาองค์กร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม โปร่งใส
OKMD กับกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

OKMD กับกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โครงการ “พัฒนาต้นแบบสนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง” ณ โรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรณ์ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้ธีม คิด(ส์)ได้ คิด(ส์)ดี : OKMD แหล่งความรู้...สนุก

ข่าวและกิจกรรม