OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

389 | 2 พฤศจิกายน 2563
OKMD จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ จำนวน 35 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 โดยได้จัดแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ 
  1. กิจกรรมเทคโนโลยีความจริงเสริม เพื่อส่งเสริมความถนัดด้านเหตุผลและคณิตศาสตร์ (Logical – Mathematical Intelligence) และความถนัดด้านมิติสัมพันธ์ (Visual - Spatial Intelligence)


  2. กิจกรรมศิลปะการแสดง เพื่อส่งเสริมความถนัดด้านการเคลื่อนไหวและการใช้ร่างกาย (Bodily Kinesthetic Intelligence) ความถนัดด้านความเข้าใจในตน (Intrapersonal Intelligence) ความถนัดด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) และความถนัดด้านภาษา (Linguistic Intelligence)
วัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมคือ ต้องการให้น้องๆ ได้ค้นพบความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพในด้านต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน น้องๆ ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานและพร้อมนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับใช้กับการเรียน และการใช้ชีวิตประจำวันในอนาคตต่อไป

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/okmdinspire

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สบร. มอบน้ำดื่มและอุปกรณ์จำเป็น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2564

สบร. มอบน้ำดื่มและอุปกรณ์จำเป็น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2564

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมมอบน้ำดื่มและอุปกรณ์จำเป็นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
สบร. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

สบร. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันถวายพระชัยร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
เชิญร่วมตอบแบบสอบถาม การได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ของ OKMD ประจำปี 2564

เชิญร่วมตอบแบบสอบถาม การได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ของ OKMD ประจำปี 2564

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) หรือ OKMD มีความประสงค์จะดำเนินการสำรวจความคิดเห็น และการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ OKMD ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

ข่าวและกิจกรรม