OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD จัด Live การอบรมครูออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเยาวชนที่สอดคล้องกับหลักพหุปัญญา”

108 | 19 ตุลาคม 2563
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 okmd ได้จัด Live การอบรมครูออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเยาวชนที่สอดคล้องกับหลักพหุปัญญา” 2 เรื่อง ดังนี้ 
  1. ความรู้เกี่ยวกับความสามารถทางพหุปัญญา
  2. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถหรือความถนัดแต่ละด้าน
โดยมีเหล่าคุณครูและผู้สนใจเข้าอบรมกว่า 100 ท่านไปแล้วนั้น

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 okmd ได้จัด Workshop อบรมให้กับกลุ่มคุณครูจำนวน 40 ท่านเพื่อร่วมกันจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเยาวชนที่สอดคล้องกับหลักพหุปัญญาโดยแบ่งเป็นกลุ่ม ดังต่อไปนี้
  • กลุ่ม 1 ด้านธรรมชาติ 
  • กลุ่ม 2 ด้านมิติสัมพันธ์
  • กลุ่ม 3 ด้านเหตุผลและคณิตศาสาตร์
  • กลุ่ม 4 ด้านดนตรี 
  • กลุ่ม 5 ด้านภาษา
  • กลุ่ม 6 ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
โดย Live การอบรมช่วงบ่าย วิทยากรให้ทุกกลุ่มขึ้นนำเสนอและร่วมกันแสดงความเห็น ให้คำแนะนำ สะท้อนคิดและสรุปแนวคิดแต่ละด้าน โดยคุณครูได้รับแนวทางและแนวความคิดเพื่อนำไปปรับใช้กับนักเรียนและเยาวชนต่อไป


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

OKMD จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา ให้แก่น้องๆ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
กิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

กิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

OKMD จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
OKMD จัด Live การอบรมครูออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเยาวชนที่สอดคล้องกับหลักพหุปัญญา”

OKMD จัด Live การอบรมครูออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเยาวชนที่สอดคล้องกับหลักพหุปัญญา”

เพื่อร่วมกันจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเยาวชนที่สอดคล้องกับหลักพหุปัญญา
ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

สอดรับกับนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ข่าวและกิจกรรม