OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาสวนฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

213 | 11 กันยายน 2563
เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 นางอารีย์รัชต์ ชวกาญจนกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ และคณะ ได้มีโอกาสลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาสวนฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาการจัดทำสถานีออกกำลังกายและฟื้นฟูสุขภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ จัดทำโดยคณะนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาสนามเด็กเล่น OKMD ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้สนามเด็กเล่น OKMD สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายได้ทุกช่วงวัย อีกทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในผู้สูงอายุ สอดคล้องกับแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561-2573) โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันอันไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้ธีม คิด(ส์)ได้ คิด(ส์)ดี : OKMD แหล่งความรู้...สนุก
กิจกรรม CSR ณ โรงเรียนบ้านสะพานหิน จ.นครราชสีมา

กิจกรรม CSR ณ โรงเรียนบ้านสะพานหิน จ.นครราชสีมา

OKMD ร่วมทำกิจกรรมเพื่อให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

OKMD จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา ให้แก่น้องๆ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

ข่าวและกิจกรรม