OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

520 | 12 กันยายน 2563
OKMD จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถตามแนวคิดพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านให้กับน้องๆ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์เพื่อจัดทำต้นแบบกิจกรรมสำหรับเยาวชนตามความถนัดของผู้เรียน เพื่อให้สถานศึกษานำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพตามความถนัดและเชี่ยวชาญของตัวเอง 


โดยน้องๆ จะได้ร่วมกิจกรรมอันสนุกสนานทั้ง 8 กิจกรรม ดังนี้ 
  1. กิจกรรมบันทึกธรรมชาติ : ฝึกความสามารถด้านธรรมชาติ
  2. กิจกรรมภาพงามตามใจฉัน : ฝึกความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
  3. กิจกรรมเราพวกเดียวกัน : ฝึกความสามารถด้านเหตุผลและคณิตศาสสตร์
  4. กิจกรรมนิทานไม่รู้จบ : ฝึกความสามารถด้านภาษาไทย
  5. กิจกรรมดูละครแล้วย้อนดูตัว : ฝึกความสามารถในการเข้าใจตัวเอง
  6. กิจกรรมตามแต่ใจ : ฝึกความสามารถด้านการเคลื่อนไหวและการใช้ร่างกาย
  7. กิจกรรม ทางเดียว หรือ สองทาง : ฝึกความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์
  8. กิจกรรมดนตรีสื่อความรู้สึก : ฝึกความสามารถด้านดนตรี

   

   

น้องๆ ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานแถมยังได้ค้นหาทักษะ ความชอบ ความถนัดที่ซ่อนอยู่ เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดความเชี่ยวชาญต่อไป และยังได้นำความรู้จากกิจกรรมต่างๆ มาปรับใช้ในชีวิตและการเรียนได้อีกด้วย

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้ธีม คิด(ส์)ได้ คิด(ส์)ดี : OKMD แหล่งความรู้...สนุก
กิจกรรม CSR ณ โรงเรียนบ้านสะพานหิน จ.นครราชสีมา

กิจกรรม CSR ณ โรงเรียนบ้านสะพานหิน จ.นครราชสีมา

OKMD ร่วมทำกิจกรรมเพื่อให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

OKMD จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา ให้แก่น้องๆ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

ข่าวและกิจกรรม