OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เปิดอุทยานความรู้กินได้น่าน

924 | 7 กรกฎาคม 2559

วันที่ 30 พฤษภาคม 59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน เพื่อทรงเปิด “อาคารสิริเบญญา” ซึ่งภายในอาคารมีอุทยานความรู้กินได้น่านอุทยานความรู้กินได้น่าน เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนน่านและสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd เพื่อเป็นแหล่งให้บริการด้านวิชาการที่มุ่งตอบสนองค้นคว้าและการเรียนรู้ของทุกกลุ่มวัย มีพื้นที่ให้บริการ 2 ส่วน ได้แก่


1. พื้นที่ให้บริการเพื่อการค้นคว้าและการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน


2. พื้นที่เรียนรู้ที่พัฒนาร่วมกับ okmd ประกอบด้วย


  • พื้นที่ให้บริการความรู้ในรูปแบบ "ศูนย์ความรู้กินได้" โดยบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นเข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ จัดทำเป็นสื่อความรู้เพื่อการทำมาหากินที่เหมาะกับบริบทของจัดหวัดน่านในรูปแบบ "กล่องความรู้กินได้" และ "ชั้นหนังสือทำมาหากิน"
  • พื้นที่ให้บริการความรู้ทั่วไป โดย okmd ซึ่งมีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายสำหรับทุกช่วงวัยทั้งในรูปแบบที่เป็นเล่ม และส่วนที่เป็น E-Library ทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ สื่อการเรียนรู้ชุด "ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน" "วัตถุเล่าเรื่อง" หนังสือเสียง "Audio Book" "เกมส์สร้างสรรค์" TK Online Library และ TK Application

ทั้งนี้ภายในได้จัดแสดงนิทรรศการ “ความรู้ทำมาหากินพื้นถิ่นน่าน” เพื่อสะท้อนถึงวิถีความเป็นอยู่ของคนน่านข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Open House “ก้าวพอดี” A Bright Leap Forward

OKMD ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Open House “ก้าวพอดี” A Bright Leap Forward

OKMD ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Open House การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรืองาน “ก้าวพอดี”
OKMD ปั้นครูพันธุ์ใหม่ ใช้ “บีบีแอล” พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเออาร์ สอนเด็ก

OKMD ปั้นครูพันธุ์ใหม่ ใช้ “บีบีแอล” พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเออาร์ สอนเด็ก

พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีความจริงเสริมหรือเออาร์  (Augmented Reality: AR)  ตามหลักการพัฒนาสมองหรือบีบีแอล (Brain-based Learning: BBL)
OKMD จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี “หุ่นยนต์และAR” ให้เยาวชนใน จ.อีอีซี

OKMD จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี “หุ่นยนต์และAR” ให้เยาวชนใน จ.อีอีซี

ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) และเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Augmented Reality: AR) เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะความรู้ให้เด็กมัธยมศึกษาตอนปลายและสายวิชาชีพ
OKMD จับมือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ อบรมหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม นำหลักการพัฒนาสมองไปใช้กับเจ้าหน้าที่

OKMD จับมือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ อบรมหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม นำหลักการพัฒนาสมองไปใช้กับเจ้าหน้าที่

โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการเพิ่มศักยภาพคนรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาสมอง หัวข้อ “สอนงานให้ได้ผล คนมีความสุข ตามหลักการพัฒนาสมอง”

ข่าวและกิจกรรม