OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

1427 | 20 กันยายน 2559

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นนักจัดการความรู้และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการทำมาหากินตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ และกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้และสรุปผลการขยายผลแนวคิดศูนย์ความรู้กินได้ ประจำปี 2559


สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. โดยศูนย์ความรู้กินได้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นนักจัดการความรู้และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการทำมาหากินตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ วันที่ 14-17 มิถุนายน 2559 เป็นการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสังกัดหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และวิทยาลัยชุมชน รวม 13 หน่วยงาน ดังนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง สำนักงาน กศน.สกลนคร สำนักงาน กศน. อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนระนอง วิทยาลัยชุมชนสงขลา และวิทยาลัยชุมชนสตูล จำนวน 52 คน ให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจัดการความรู้ตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปจัดการความรู้เพื่อการทำมาหากินและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้และสรุปผลการขยายผลแนวคิดศูนย์ความรู้กินได้ วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2559 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นนักจัดการความรู้และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการทำมาหากินตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ ซึ่งผู้ที่อบรมได้จัดทำชุดความรู้ทำมาหากินที่สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของพื้นที่ และนำเสนอชุดความรู้ทำมาหากิน จำนวน 49 อาชีพ โดยแบ่งเป็น 6 หมวดอาชีพ ดังนี้การนำเสนอชุดความรู้ทำมาหากิน โดยนักจัดการความรู้


  • หัตถกรรม งานฝีมือ งานประดิษฐ์
  • อาหาร
  • เกษตร
  • ธุรกิจบริการ
  • วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
  • สุขภาพ

ทั้งนี้ สบร. ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ความรู้กินได้ จำนวน 13 หน่วยงาน และวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการพัฒนาสมรรถนะตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ตามหลักสูตร “ก้าวสู่การเป็นนักจัดการความรู้ยุคใหม่” จำนวน 49 คน

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

okmd ส่งมอบความสุข เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

okmd ส่งมอบความสุข เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

okmd ส่งมอบความสุข ความสนุกสนานพร้อมกิจกรรม และของขวัญมากมาย ให้แก่น้องๆ โรงเรียนปลูกจิต เครือข่ายโครงการขยายผลสนามเด็กเล่น okmd 
OKMD ขานรับเสียงเรียกร้องจากเยาวชนนอกพื้นที่ EEC พร้อมหนุนเยาวชนในพื้นทีใกล้เคียง

OKMD ขานรับเสียงเรียกร้องจากเยาวชนนอกพื้นที่ EEC พร้อมหนุนเยาวชนในพื้นทีใกล้เคียง

OKMD ประเดิมโครงการนำร่องกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย  และขยายผลต่อเนื่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง 
สนามเด็กเล่น OKMD…เปลี่ยนพื้นที่เล่น เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์

สนามเด็กเล่น OKMD…เปลี่ยนพื้นที่เล่น เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์

"เพราะการเล่นคือการเรียนรู้" OKMD จึงเน้นให้น้องๆ ได้เรียน รู้ เล่น ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning: BBL) 
โอกาสและทางเลือกกับ 4 เวิร์คชอปงานคราฟท์ ตอบโจทย์คนไทย 4.0  ในการต่อยอดอาชีพสร้างสรรค์กับภูมิปัญญาไทย

โอกาสและทางเลือกกับ 4 เวิร์คชอปงานคราฟท์ ตอบโจทย์คนไทย 4.0 ในการต่อยอดอาชีพสร้างสรรค์กับภูมิปัญญาไทย

OKMD  ร่วมกับ มิวเซียมสยาม เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจได้ใช้เวลาว่างในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์

ข่าวและกิจกรรม