OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศผลการประกวดคลิปสอนออนไลน์

382 | 22 สิงหาคม 2563
ประกาศผลคลิปสอนออนไลน์

สัปดาห์ที่ 1 | หัวข้อ "สอนออนไลน์ แบบไหนที่อยากเห็น"
รางวัล Popular Vote
 • ได้แก่ ผลงาน "สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ต้องฮิป ฮิป" 
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/310/3792/
  โดย คุณแพรวา ยะวงษา จ.สมุทรปราการ 
 • (ยอด views&likes รวม 48,419 คะแนน)

สัปดาห์ที่ 2 | หัวข้อ "ภาษาอังกฤษ ฟุตฟิต ออนไลน์"
รางวัล Popular Vote
 • ได้แก่ ผลงาน "สอน English ฉบับคนชอบกิน"
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/310/3817/
  โดย คุณวริศรา มาลี  จ.ชลบุรี
  (ยอด views&likes รวม 3,554 คะแนน)
รางวัลถูกใจ by OKMD

หัวข้อ "ภาษาไทย สไตล์ไหนก็เท่"
รางวัล Popular Vote
 • ได้แก่ ผลงาน "ภาษาถิ่นใต้ แหลงได้ รู้ฟัง"
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/310/3864/
  โดย นายสุริยา  ทองคำ นายปฏิวัติ  ทองบุญยัง นางสาวสิริยากร  อ่อนศรีโรจน์ 
  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต
  (ยอด views&likes รวม 4,774 คะแนน)

รางวัลถูกใจ by OKMD
 • ได้แก่ ผลงาน "ภาษาทั่วไป VS ภาษาราชการ"
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/310/3857/
  โดย  จ.ต.หญิง นภาพรรณ  อุณหพันธ์ จ.กรุงเทพมหานคร

หัวข้อ "วิทย์ WIT WIT"
รางวัล Popular vote
ได้แก่ ผลงาน "ชีวะเก๋ๆ"
http://www.okmd.or.th/knowledgebox/310/3894/
โดย นายปิติพัฒน์ ดงยัน ทีมเเสงเเห่งอนาคต จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(ยอด views&likesรวม10,087คะแนน)

รางวัลถูกใจ by OKMD 
ได้แก่ ผลงาน "วิธีวัดความสูงของพีระมิดเเบบฉบับกรีกโบราณ"
http://www.okmd.or.th/knowledgebox/310/3886/
โดย นายกฤตพงศ์ ขวัญปัญญา ทีมEmptyExist จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัล OKMD อยากให้ 
ได้แก่ ผลงาน "สอนทดลองวิทย์ : ไข่มหัศจรรย์"
http://www.okmd.or.th/knowledgebox/310/3895/
โดย นายยอด จันธิราช ทีมน้องยอดสอนไร กรุงเทพมหานคร

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

สอดรับกับนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

OKMD จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Market Testing) โดยนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

OKMD จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถตามแนวคิดพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านให้กับน้องๆ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์เพื่อจัดทำต้นแบบกิจกรรมสำหรับเยาวชนตามความถนัดของผู้เรียน
OKMD ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาสวนฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

OKMD ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาสวนฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

OKMD ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการจัดทำสถานีออกกำลังกายและฟื้นฟูสุขภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ จัดทำโดยคณะนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาสนามเด็กเล่น OKMD 

ข่าวและกิจกรรม