OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม

236 | 15 พฤษภาคม 2563
สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม
เมื่อวันที่ 3  เมษายน  2563 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ( สบร. : OKMD)  ได้ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม แสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  มีจริยธรรม โปร่งใส ปราศจากการทุจริต ไร้ผล ประโยชน์ทับซ้อน และยึดหลักธรรมาภิบาล  ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดไว้   ดังนี้ 
  • โปร่งใส ยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการลดประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และตรวจสอบได้
  • พร้อมรับผิด  มีวินัย ถือปฏิบัติและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ให้อยู่ในกฏ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร และเคารพต่อกฏหมาย อย่างเคร่งครัด 
  • คุณธรรมการทำงาน  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปราศจากการทุจริต ไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  • จิตอาสา การใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม ของประเทศชาติโดยมิได้หวังผลตอบแทน ทำความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคมอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย 
โดยได้ประกาศเผยแพร่ใน www.okmd.or.th และแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานและสาธารณะชนได้รับทราบถึงเจตนาความมุ่งมั่นดังกล่าว และร่วมสร้างสังคมคุณธรรมยึดมั่นตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564)

    


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

สอดรับกับนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

OKMD จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Market Testing) โดยนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

OKMD จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถตามแนวคิดพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านให้กับน้องๆ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์เพื่อจัดทำต้นแบบกิจกรรมสำหรับเยาวชนตามความถนัดของผู้เรียน
OKMD ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาสวนฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

OKMD ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาสวนฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

OKMD ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการจัดทำสถานีออกกำลังกายและฟื้นฟูสุขภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ จัดทำโดยคณะนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาสนามเด็กเล่น OKMD 

ข่าวและกิจกรรม