OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม

43 | 15 พฤษภาคม 2563
สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม
เมื่อวันที่ 3  เมษายน  2563 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ( สบร. : OKMD)  ได้ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม แสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  มีจริยธรรม โปร่งใส ปราศจากการทุจริต ไร้ผล ประโยชน์ทับซ้อน และยึดหลักธรรมาภิบาล  ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดไว้   ดังนี้ 
  • โปร่งใส ยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการลดประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และตรวจสอบได้
  • พร้อมรับผิด  มีวินัย ถือปฏิบัติและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ให้อยู่ในกฏ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร และเคารพต่อกฏหมาย อย่างเคร่งครัด 
  • คุณธรรมการทำงาน  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปราศจากการทุจริต ไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  • จิตอาสา การใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม ของประเทศชาติโดยมิได้หวังผลตอบแทน ทำความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคมอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย 
โดยได้ประกาศเผยแพร่ใน www.okmd.or.th และแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานและสาธารณะชนได้รับทราบถึงเจตนาความมุ่งมั่นดังกล่าว และร่วมสร้างสังคมคุณธรรมยึดมั่นตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564)


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

สอดรับกับนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
 MIKE Award | รางวัลอันทรงคุณค่า “สุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้”

MIKE Award | รางวัลอันทรงคุณค่า “สุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้”

ถึงเวลาแล้วที่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทย จะก้าวเข้าสู่รางวัลความสำเร็จด้านการบริหารนวัตกรรมและการจัดการความรู้ระดับโลก อันนำไปสู่ผลสำเร็จของการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
ส่งต่อแรงบันดาลใจแห่งการอ่าน...ผ่านคุณค่าแห่งการออกแบบ

ส่งต่อแรงบันดาลใจแห่งการอ่าน...ผ่านคุณค่าแห่งการออกแบบ

OKMD Book Cover Award 2020 | การประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ครั้งนี้ มีผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 385 ชิ้นงาน จาก 43 สำนักพิมพ์ทั่วประเทศ

ข่าวและกิจกรรม