OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การติดต่องานกับ สบร. และหน่วยงานภายใน ช่วงภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

293 | 28 เมษายน 2563
เพื่อให้การติดต่อกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) : สบร. (OKMD) และหน่วยงานภายใน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ หากประสงค์​จะติดต่องาน ขอให้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ควบคู่กับการจัดส่งหนังสือโดยตรง ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน

 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) 

ที่อยู่

 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
 (องค์การมหาชน)
 info@okmd.or.th
 อาคาร CMMU ชั้น 18-19 ถนนวิภาวดีรังสิต 
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 10400
 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
 (NDMI : Museum Siam)
 webmaster@ndmi.or.th   4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง
 เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 สถาบันอุทยานการเรียนรู้
 (TK park)
 info@tkpark.or.th   999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น 17
 ถนนพระราม 1  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
 กรุงเทพฯ 10330 

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

OKMD จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา ให้แก่น้องๆ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
กิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

กิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

OKMD จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
OKMD จัด Live การอบรมครูออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเยาวชนที่สอดคล้องกับหลักพหุปัญญา”

OKMD จัด Live การอบรมครูออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเยาวชนที่สอดคล้องกับหลักพหุปัญญา”

เพื่อร่วมกันจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเยาวชนที่สอดคล้องกับหลักพหุปัญญา
ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

สอดรับกับนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ข่าวและกิจกรรม