OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การติดต่องานกับ สบร. และหน่วยงานภายใน ช่วงภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

422 | 28 เมษายน 2563
เพื่อให้การติดต่อกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) : สบร. (OKMD) และหน่วยงานภายใน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ หากประสงค์​จะติดต่องาน ขอให้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ควบคู่กับการจัดส่งหนังสือโดยตรง ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน

 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) 

ที่อยู่

 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
 (องค์การมหาชน)
 info@okmd.or.th
 อาคาร CMMU ชั้น 18-19 ถนนวิภาวดีรังสิต 
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 10400
 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
 (NDMI : Museum Siam)
 webmaster@ndmi.or.th   4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง
 เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 สถาบันอุทยานการเรียนรู้
 (TK park)
 info@tkpark.or.th   999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น 17
 ถนนพระราม 1  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
 กรุงเทพฯ 10330 

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

สบร. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 (OKMD Book Cover Award 2021)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอเชิญท่านที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน ในนามนิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ หรือบุคคลที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน สบร. และหน่วยงานภายใน ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม

สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม

สบร. จึงได้ประกาศเจตนามุ่งมั่นบริหารงานเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม แสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะพัฒนาองค์กร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม โปร่งใส

ข่าวและกิจกรรม