OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สรุปข้อมูลการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน"

606 | 6 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สบร. ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะที่จำเป็นในโลกปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ จึงได้จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ  เล่าเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ ทักษะ และภูมิปัญญา ผ่านมุมมองใหม่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นได้รับรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และต่อยอดได้ ซึ่งจะเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะผ่านช่องทางสื่อดิจิทัล (Knowledge Channel)

หัวข้อในการประกวด 4 หัวข้อหลัก
 • สถานที่  (เช่น แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ สถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ )  
 • บุคคล (เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน นักคิด ผู้รู้ในสาขาต่าง ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในพื้นที่ ฯลฯ )  
 • ผลิตภัณฑ์หรืออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่อยากนำเสนอให้คนอื่นรู้จัก (เช่น กระบวนการผลิต สูตรอาหาร ฯลฯ ) 
 • องค์ความรู้/ความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะทาง (เช่น การผลิตหรือประดิษฐ์ที่ถ่ายทอดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ไม่มีบุคคลใดเป็นเจ้าของชัดเจน ประสบการณ์ แนวคิดในการประดิษฐ์ ฯลฯ )  


ผลการประกวด "คลิปของดีบ้านฉัน"
ผู้ชนะการแข่งขันรุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป (รุ่น Big Box / รุ่นวัยเจ๋ง)
 • หัวข้อ สถานที่  ได้แก่ ผลงาน ท้ายเหมืองเหมือนทางผ่าน
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/288/3573/
 • หัวข้อ บุคคล ได้แก่ ผลงาน Akha Mud House
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/289/3542/
 • หัวข้อ ผลิตภัณฑ์หรืออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่อยากนำเสนอให้คนอื่นรู้จัก ได้แก่ ผลงาน ในกะลา
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/290/3561/
 • หัวข้อ องค์ความรู้/ความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะทาง ได้แก่ ผลงาน ศิลป์-สมุทร
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/291/3553/
ผู้ชนะการแข่งขันรุ่นอายุ 12- 18 ปี (รุ่น Teen Box / รุ่นวัยฮอร์โมน)
 • หัวข้อ สถานที่  ได้แก่ ผลงาน ทางกลับบ้าน (The way back home)
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/288/3607/
 • หัวข้อ บุคคล ได้แก่ ผลงาน ครูอำไพ ศิลปินถิ่นระยอง
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/289/3547/
 • หัวข้อ ผลิตภัณฑ์หรืออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่อยากนำเสนอให้คนอื่นรู้จัก  ได้แก่ ผลงาน เรไรในวรรณคดี
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/290/3567/
 • หัวข้อ องค์ความรู้/ความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะทาง ได้แก่ ผลงาน หนังใหญ่ที่บ้านดอน ของดีที่บ้านเรา
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/291/3555/
ผู้ชนะการแข่งขันรุ่นอายุต่ำกว่า 12 ปี (รุ่น Junior Box / รุ่นจิ๋วแต่แจ๋ว)
 • หัวข้อ สถานที่  ได้แก่ ผลงาน The Lost City
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/288/3625/
 • หัวข้อ ผลิตภัณฑ์หรืออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่อยากนำเสนอให้คนอื่นรู้จัก ได้แก่ ผลงาน เกษตรกรพืชสวนพอเพียงปลอดสารเคมี​ ดินดี​ ชีวิตดีมีความสุข
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/290/3562/
ผู้ชนะการแข่งขัน รางวัล Popular Vote (นับจำนวน ยอด View จาก www.okmd.or.th และนับยอด like จาก Facebook OKMD ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00น.)
 • หัวข้อ สถานที่  ได้แก่
  ผลงาน Check in ของดี ที่นี่ขอนแก่น (4,214) http://www.okmd.or.th/knowledgebox/288/3601/

 • หัวข้อ บุคคล ได้แก่
  ผลงาน Different Together (460)  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/289/3546/

 • หัวข้อ ผลิตภัณฑ์หรืออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่อยากนำเสนอให้คนอื่นรู้จัก  ได้แก่ 
  ผลงาน เกษตรกรพืชสวนพอเพียงปลอดสารเคมี​ ดินดี​ ชีวิตดีมีความสุข (3,454)  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/290/3562/

 • หัวข้อ องค์ความรู้/ความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะทาง ได้แก่
  ผลงาน หัตถศิลป์...สีสัน..ลายเส้น...เบญจรงค์ (3,989) http://www.okmd.or.th/knowledgebox/291/3554/
ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

สบร. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 (OKMD Book Cover Award 2021)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอเชิญท่านที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน ในนามนิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ หรือบุคคลที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน สบร. และหน่วยงานภายใน ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม

สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม

สบร. จึงได้ประกาศเจตนามุ่งมั่นบริหารงานเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม แสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะพัฒนาองค์กร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม โปร่งใส

ข่าวและกิจกรรม