OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สรุปข้อมูลการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน"

58 | 6 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สบร. ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะที่จำเป็นในโลกปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ จึงได้จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ  เล่าเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ ทักษะ และภูมิปัญญา ผ่านมุมมองใหม่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นได้รับรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และต่อยอดได้ ซึ่งจะเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะผ่านช่องทางสื่อดิจิทัล (Knowledge Channel)

หัวข้อในการประกวด 4 หัวข้อหลัก
 • สถานที่  (เช่น แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ สถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ )  
 • บุคคล (เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน นักคิด ผู้รู้ในสาขาต่าง ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในพื้นที่ ฯลฯ )  
 • ผลิตภัณฑ์หรืออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่อยากนำเสนอให้คนอื่นรู้จัก (เช่น กระบวนการผลิต สูตรอาหาร ฯลฯ ) 
 • องค์ความรู้/ความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะทาง (เช่น การผลิตหรือประดิษฐ์ที่ถ่ายทอดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ไม่มีบุคคลใดเป็นเจ้าของชัดเจน ประสบการณ์ แนวคิดในการประดิษฐ์ ฯลฯ )  


ผลการประกวด "คลิปของดีบ้านฉัน"
ผู้ชนะการแข่งขันรุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป (รุ่น Big Box / รุ่นวัยเจ๋ง)
 • หัวข้อ สถานที่  ได้แก่ ผลงาน ท้ายเหมืองเหมือนทางผ่าน
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/288/3573/
 • หัวข้อ บุคคล ได้แก่ ผลงาน Akha Mud House
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/289/3542/
 • หัวข้อ ผลิตภัณฑ์หรืออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่อยากนำเสนอให้คนอื่นรู้จัก ได้แก่ ผลงาน ในกะลา
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/290/3561/
 • หัวข้อ องค์ความรู้/ความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะทาง ได้แก่ ผลงาน ศิลป์-สมุทร
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/291/3553/
ผู้ชนะการแข่งขันรุ่นอายุ 12- 18 ปี (รุ่น Teen Box / รุ่นวัยฮอร์โมน)
 • หัวข้อ สถานที่  ได้แก่ ผลงาน ทางกลับบ้าน (The way back home)
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/288/3607/
 • หัวข้อ บุคคล ได้แก่ ผลงาน ครูอำไพ ศิลปินถิ่นระยอง
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/289/3547/
 • หัวข้อ ผลิตภัณฑ์หรืออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่อยากนำเสนอให้คนอื่นรู้จัก  ได้แก่ ผลงาน เรไรในวรรณคดี
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/290/3567/
 • หัวข้อ องค์ความรู้/ความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะทาง ได้แก่ ผลงาน หนังใหญ่ที่บ้านดอน ของดีที่บ้านเรา
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/291/3555/
ผู้ชนะการแข่งขันรุ่นอายุต่ำกว่า 12 ปี (รุ่น Junior Box / รุ่นจิ๋วแต่แจ๋ว)
 • หัวข้อ สถานที่  ได้แก่ ผลงาน The Lost City
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/288/3625/
 • หัวข้อ ผลิตภัณฑ์หรืออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่อยากนำเสนอให้คนอื่นรู้จัก ได้แก่ ผลงาน เกษตรกรพืชสวนพอเพียงปลอดสารเคมี​ ดินดี​ ชีวิตดีมีความสุข
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/290/3562/
ผู้ชนะการแข่งขัน รางวัล Popular Vote (นับจำนวน ยอด View จาก www.okmd.or.th และนับยอด like จาก Facebook OKMD ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00น.)
 • หัวข้อ สถานที่  ได้แก่
  ผลงาน Check in ของดี ที่นี่ขอนแก่น (4,214) http://www.okmd.or.th/knowledgebox/288/3601/

 • หัวข้อ บุคคล ได้แก่
  ผลงาน Different Together (460)  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/289/3546/

 • หัวข้อ ผลิตภัณฑ์หรืออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่อยากนำเสนอให้คนอื่นรู้จัก  ได้แก่ 
  ผลงาน เกษตรกรพืชสวนพอเพียงปลอดสารเคมี​ ดินดี​ ชีวิตดีมีความสุข (3,454)  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/290/3562/

 • หัวข้อ องค์ความรู้/ความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะทาง ได้แก่
  ผลงาน หัตถศิลป์...สีสัน..ลายเส้น...เบญจรงค์ (3,989) http://www.okmd.or.th/knowledgebox/291/3554/
ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สรุปข้อมูลการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน"

สรุปข้อมูลการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน"

สรุปข้อมูลการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ  เล่าเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ ทักษะ และภูมิปัญญา ผ่านมุมมองใหม่ 
okmd ส่งมอบความสุข เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

okmd ส่งมอบความสุข เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

okmd ส่งมอบความสุข ความสนุกสนานพร้อมกิจกรรม และของขวัญมากมาย ให้แก่น้องๆ โรงเรียนปลูกจิต เครือข่ายโครงการขยายผลสนามเด็กเล่น okmd 
OKMD ขานรับเสียงเรียกร้องจากเยาวชนนอกพื้นที่ EEC พร้อมหนุนเยาวชนในพื้นทีใกล้เคียง

OKMD ขานรับเสียงเรียกร้องจากเยาวชนนอกพื้นที่ EEC พร้อมหนุนเยาวชนในพื้นทีใกล้เคียง

OKMD ประเดิมโครงการนำร่องกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย  และขยายผลต่อเนื่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง 
สนามเด็กเล่น OKMD…เปลี่ยนพื้นที่เล่น เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์

สนามเด็กเล่น OKMD…เปลี่ยนพื้นที่เล่น เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์

"เพราะการเล่นคือการเรียนรู้" OKMD จึงเน้นให้น้องๆ ได้เรียน รู้ เล่น ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning: BBL) 

ข่าวและกิจกรรม