OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สนามเด็กเล่น OKMD…เปลี่ยนพื้นที่เล่น เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์

428 | 21 มกราคม 2563
สนามเด็กเล่น OKMD…เปลี่ยนพื้นที่เล่น เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์
ประสบความสำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับกิจกรรมพัฒนาสมอง “สนามเด็กเล่น OKMD” …เปลี่ยนพื้นที่เล่น เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ ที่สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษพร้อมของที่ระลึกให้กลับบ้านเต็มไม้เต็มมือ สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยก้าวสู่โลกแห่งอนาคต


 
"เพราะการเล่นคือการเรียนรู้" OKMD จึงเน้นให้น้องๆ ได้เรียน รู้ เล่น ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning: BBL) ผ่านการเล่นอิสระ การเล่นเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ โดยเน้นวัสดุที่สามารถผลิตเองได้ และใช้วัสดุธรรมชาติ ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมพัฒนาสมองอีกมากมาย เพราะเด็กเป็นวัยที่เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นการเรียนรู้จากการเล่น การทดลองทำ การมีประสบการณ์ตรง กระตุ้นทักษะเบื้องต้น เพื่อพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ที่สูงขึ้น
 
“สนามเด็กเล่น OKMD” เป็นสนามเด็กเล่นที่ใช้หลักการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง หรือ Brain - based Learning: BBL มาออกแบบและพัฒนา เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยจนถึงเด็กอายุ 9 ปี โดยใช้สมองเป็นฐาน เพราะ
  1. สมองต้องการทั้งอาหารกายและอาหารใจ
  2. สมองเรียนรู้จากการสัมผัสตรง ทางตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส และใจ 
  3. สมองเรียนรู้และจดจำได้ดีเมื่อสมองส่วนอารมณ์ Limbic system เปิด 
  4. สมองมีวงจรหลักสำหรับการเรียนรู้ 2 วงจร คือ แบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ 
  5. สมองเรียนรู้จากของจริงไปหาสัญลักษณ์ จากง่ายไปยาก 
  6. สมองเรียนรู้และจดจำผ่านการลงมือปฏิบัติจริง แล้วฝึกฝนจนเกิดทักษะ ความชำนาญ และค้นพบตนเอง
สำหรับน้องๆ ที่พลาดกิจกรรมสร้างสรรค์และรับของที่ระลึกมากมายจาก OKMD อดใจรอติดตามกันในวันเด็กแห่งชาติปี 2564
 

      
   

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

OKMD จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา ให้แก่น้องๆ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
กิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

กิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

OKMD จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
OKMD จัด Live การอบรมครูออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเยาวชนที่สอดคล้องกับหลักพหุปัญญา”

OKMD จัด Live การอบรมครูออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเยาวชนที่สอดคล้องกับหลักพหุปัญญา”

เพื่อร่วมกันจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเยาวชนที่สอดคล้องกับหลักพหุปัญญา
ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

สอดรับกับนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ข่าวและกิจกรรม