OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สนามเด็กเล่น OKMD…เปลี่ยนพื้นที่เล่น เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์

512 | 21 มกราคม 2563
สนามเด็กเล่น OKMD…เปลี่ยนพื้นที่เล่น เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์
ประสบความสำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับกิจกรรมพัฒนาสมอง “สนามเด็กเล่น OKMD” …เปลี่ยนพื้นที่เล่น เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ ที่สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษพร้อมของที่ระลึกให้กลับบ้านเต็มไม้เต็มมือ สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยก้าวสู่โลกแห่งอนาคต


 
"เพราะการเล่นคือการเรียนรู้" OKMD จึงเน้นให้น้องๆ ได้เรียน รู้ เล่น ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning: BBL) ผ่านการเล่นอิสระ การเล่นเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ โดยเน้นวัสดุที่สามารถผลิตเองได้ และใช้วัสดุธรรมชาติ ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมพัฒนาสมองอีกมากมาย เพราะเด็กเป็นวัยที่เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นการเรียนรู้จากการเล่น การทดลองทำ การมีประสบการณ์ตรง กระตุ้นทักษะเบื้องต้น เพื่อพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ที่สูงขึ้น
 
“สนามเด็กเล่น OKMD” เป็นสนามเด็กเล่นที่ใช้หลักการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง หรือ Brain - based Learning: BBL มาออกแบบและพัฒนา เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยจนถึงเด็กอายุ 9 ปี โดยใช้สมองเป็นฐาน เพราะ
  1. สมองต้องการทั้งอาหารกายและอาหารใจ
  2. สมองเรียนรู้จากการสัมผัสตรง ทางตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส และใจ 
  3. สมองเรียนรู้และจดจำได้ดีเมื่อสมองส่วนอารมณ์ Limbic system เปิด 
  4. สมองมีวงจรหลักสำหรับการเรียนรู้ 2 วงจร คือ แบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ 
  5. สมองเรียนรู้จากของจริงไปหาสัญลักษณ์ จากง่ายไปยาก 
  6. สมองเรียนรู้และจดจำผ่านการลงมือปฏิบัติจริง แล้วฝึกฝนจนเกิดทักษะ ความชำนาญ และค้นพบตนเอง
สำหรับน้องๆ ที่พลาดกิจกรรมสร้างสรรค์และรับของที่ระลึกมากมายจาก OKMD อดใจรอติดตามกันในวันเด็กแห่งชาติปี 2564
 

      
   

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

สบร. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 (OKMD Book Cover Award 2021)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอเชิญท่านที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน ในนามนิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ หรือบุคคลที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน สบร. และหน่วยงานภายใน ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม

สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม

สบร. จึงได้ประกาศเจตนามุ่งมั่นบริหารงานเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม แสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะพัฒนาองค์กร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม โปร่งใส

ข่าวและกิจกรรม