OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” ระยะที่ 2

273 | 23 กันยายน 2562
EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” ระยะที่ 2
EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” เพื่อผลิตบุคลากรรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) มีเป้าหมาย 500 คน ในการเตรียมความพร้อม สร้างแรงบันดาลใจเยาวชนระดับมัธยมศึกษา มีเป้าหมาย 500 คน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน EEC 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ในระยะเร่งด่วน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่แรงงานไทย

ระยะที่ 2 นี้ โครงการ EEC Innovative Role Model จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1. การถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ให้กับบุคลากรต้นแบบในพื้นที่ EEC : Technologies Integration for Modern Education ใช้เวลาเรียน 2 วัน ประกอบด้วย
  • อินเตอร์เน็ตออฟติงส์และการประยุกต์ใช้งาน (Internet-of-Things and their Applications)
  • การออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้านกราฟฟิกสองมิติ สามมิติ และแอนิเมชัน (Creative Design, Graphics (2D and 3D) and Animations)
  • การพัฒนาเว็บและโมบายแอปพลิเคชันสมัยใหม่เพื่อการใช้งานจริง (Modern Web and Mobile Development for Real-World Applications)
  • เทคโนโลยีวีอาร์และเออาร์สำหรับเกมส์และสื่อความบันเทิง (Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) for Game and Entertainment)
  • การควบคุมและติดตามการทำงานของหุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติ (Robot Control and Monitoring for Automation Systems)
  • ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยตัวเองของเครื่องจักร (Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning)
  • การสอนและการเรียนสมัยใหม่สำหรับอนาคต (Teaching and Learning for the Future)
2. การจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ให้กับบุคลากรต้นแบบในพื้นที่ : EEC Innovative Role Model ใช้เวลาเรียน ค่ายละ 1 วัน ประกอบด้วย

   

ค่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics)

   

ค่ายเทคโนโลยีเกมและแอนิเมชัน (Games and Animation)

   

ค่ายเทคโนโลยีการบินและอวกาศ (Drone)

   
ค่ายอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT: Internet-of-Things)


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.eecinnovationyouthcamp.com และ www.facebook.com/OKMDInspire

วันที่ : 23 กันยายน 2562
สถานที่ : GISTDA

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สนามเด็กเล่น OKMD…เปลี่ยนพื้นที่เล่น เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์

สนามเด็กเล่น OKMD…เปลี่ยนพื้นที่เล่น เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์

"เพราะการเล่นคือการเรียนรู้" OKMD จึงเน้นให้น้องๆ ได้เรียน รู้ เล่น ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning: BBL) 
โอกาสและทางเลือกกับ 4 เวิร์คชอปงานคราฟท์ ตอบโจทย์คนไทย 4.0  ในการต่อยอดอาชีพสร้างสรรค์กับภูมิปัญญาไทย

โอกาสและทางเลือกกับ 4 เวิร์คชอปงานคราฟท์ ตอบโจทย์คนไทย 4.0 ในการต่อยอดอาชีพสร้างสรรค์กับภูมิปัญญาไทย

OKMD  ร่วมกับ มิวเซียมสยาม เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจได้ใช้เวลาว่างในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์
OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม สร้างสรรค์ กิจกรรมความรู้ Knowledge in the park ฟรี!!

OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม สร้างสรรค์ กิจกรรมความรู้ Knowledge in the park ฟรี!!

OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม เปิดพื้นที่เรียนรู้สาธารณะกลางกรุงสำหรับเด็ก เยาวชน และ ประชาชนผู้รักการเรียนรู้ จัดกิจกรรมความรู้เชิงบูรณาการ Knowledge in the (Museum’s) Park ภายใต้โครงการส่งเสริมพื้นที่ทางวัฒนธรรม Cultural District Arts Festival 2019
สวพส. และ สบร. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้

สวพส. และ สบร. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน

ข่าวและกิจกรรม