OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” ระยะที่ 2

177 | 23 กันยายน 2562
EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” ระยะที่ 2
EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” เพื่อผลิตบุคลากรรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) มีเป้าหมาย 500 คน ในการเตรียมความพร้อม สร้างแรงบันดาลใจเยาวชนระดับมัธยมศึกษา มีเป้าหมาย 500 คน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน EEC 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ในระยะเร่งด่วน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่แรงงานไทย

ระยะที่ 2 นี้ โครงการ EEC Innovative Role Model จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1. การถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ให้กับบุคลากรต้นแบบในพื้นที่ EEC : Technologies Integration for Modern Education ใช้เวลาเรียน 2 วัน ประกอบด้วย
  • อินเตอร์เน็ตออฟติงส์และการประยุกต์ใช้งาน (Internet-of-Things and their Applications)
  • การออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้านกราฟฟิกสองมิติ สามมิติ และแอนิเมชัน (Creative Design, Graphics (2D and 3D) and Animations)
  • การพัฒนาเว็บและโมบายแอปพลิเคชันสมัยใหม่เพื่อการใช้งานจริง (Modern Web and Mobile Development for Real-World Applications)
  • เทคโนโลยีวีอาร์และเออาร์สำหรับเกมส์และสื่อความบันเทิง (Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) for Game and Entertainment)
  • การควบคุมและติดตามการทำงานของหุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติ (Robot Control and Monitoring for Automation Systems)
  • ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยตัวเองของเครื่องจักร (Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning)
  • การสอนและการเรียนสมัยใหม่สำหรับอนาคต (Teaching and Learning for the Future)
2. การจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ให้กับบุคลากรต้นแบบในพื้นที่ : EEC Innovative Role Model ใช้เวลาเรียน ค่ายละ 1 วัน ประกอบด้วย

   

ค่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics)

   

ค่ายเทคโนโลยีเกมและแอนิเมชัน (Games and Animation)

   

ค่ายเทคโนโลยีการบินและอวกาศ (Drone)

   
ค่ายอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT: Internet-of-Things)


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.eecinnovationyouthcamp.com และ www.facebook.com/OKMDInspire

วันที่ : 23 กันยายน 2562
สถานที่ : GISTDA

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สวพส. และ สบร. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้

สวพส. และ สบร. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน
EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” ระยะที่ 2

EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” ระยะที่ 2

EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” เพื่อผลิตบุคลากรรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความรู้ในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย และ SME

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความรู้ในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย และ SME

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนตราดและเครือข่ายการจัดการความรู้แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการความรู้ในชุมชน
สบร. และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

สบร. และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

การพัฒนาพื้นทีสาธารณะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเยาวชน และครอบครัว ศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและกิจกรรม