OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความรู้ในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย และ SME

175 | 20 กันยายน 2562
                  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนตราด และเครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย(TKMN) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการความรู้ในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย และ SME มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ทำมาหากินมาขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ในพื้นที่จังหวัดตราด 
                  โดยได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์หัตถกรรม/ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และต้นทุนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ของจังหวัดตราด จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สัปปะรดตราดสีทอง กะปิเคยเมืองตราด อาหารชอง และเครื่องจักสานชอง
                   การดำเนินการแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
                  1. กิจกรรมศึกษาและประเมินศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อคัดเลือกชุมชนและผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาพัฒนา ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 
                  2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบรายย่อย และ SME ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2562 
                  3. กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  (PROTOTYPE DEVELOPMENT) ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562
                  4. กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (MARKET TESTING) ของผู้ประกอบการรายย่อย และ SME  ในวันที่ 17 กันยายน 2562

สับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง ของกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เนินดินแดง ที่ออกแบบภายใต้แบรนด์ “This East” เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากสับปะรดตราดสีทอง ประกอบด้วย ขนมทาร์ตสับปะรด  น้ำสับปะรดตราดสีทองพร้อมดื่ม และสับปะรดพร้อมทาน

กะปิเคยเมืองตราด ของวิสาหกิจชุมชนสตรีไม้รูดแปรรูปอาหาร ที่ออกแบบภายใต้แบรนด์ “ฉัตรา” เป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์แลผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด สะดวก สะอาด สู่คนรุ่นใหม่ประกอบด้วย ข้าวเกรียบเคย น้ำเคยหวาน กะปิเคย น้ำพริกกุ้งเคย และน้ำซอสข้าวคลุกกะปิ

อาหารชอง ของนิเวศน์พิพิธภัณฑ์บ้านช้างทูน ที่ออกแบบภายใต้แบรนด์ “ช่ำชอง” เป็นการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ อาหารของชาวชองซึ่งใช้แนวคิด ธรรมชาติ สมุนไพร ภูมิปัญญา เนื่องจากอาหารชองส่วนใหญ่มาจากป่าและมีส่วนผสมของสมุนไพรรอบตัว จึงเป็นอาหารที่มีประโยชน์รสชาติดี
เครื่องจักสานชอง ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์จักสานคลุ้มบ้านคลองโอน ที่ออกแบบภายใต้แบรนด์ “ฌอง คลุ้มเงิน คลุ้มทอง” เป็นการออกแบบเครื่องจักสานคลุ้มเพื่อกลุ่มเป้าหมายใหม่ เป็นที่นอนสำหรับสุนัข และแมว


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สวพส. และ สบร. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้

สวพส. และ สบร. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน
EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” ระยะที่ 2

EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” ระยะที่ 2

EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” เพื่อผลิตบุคลากรรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความรู้ในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย และ SME

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความรู้ในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย และ SME

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนตราดและเครือข่ายการจัดการความรู้แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการความรู้ในชุมชน
สบร. และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

สบร. และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

การพัฒนาพื้นทีสาธารณะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเยาวชน และครอบครัว ศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและกิจกรรม