OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Open House “ก้าวพอดี” A Bright Leap Forward

189 | 19 กรกฎาคม 2562
OKMD ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Open House “ก้าวพอดี” A Bright Leap Forward
                 OKMD ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Open House การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรืองาน “ก้าวพอดี” A Bright Leap Forward ในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเผยแพร่ผลการขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคีเครือข่ายสู่สาธารณชน

                 โดย OKMD ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัย จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
 1. เทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสมน้ำยางพารา เพื่อพัฒนาสระน้ำต้านภัยแล้ง
 2. การย้อมครามจากธรรมชาติด้วยเทคนิคใหม่บนเส้นไหมและฝ้าย
 3. การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าวด้วยการใช้ชุดทดลองสังกะสีภาคสนามเพื่อวางแผนปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยชีวภาพร่วมกับสังกะสี
 4. เทคโนโลยีอะควาโปนิกส์ ผักปลอดสารพิษ
 5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตถั่วเหลืองอินทรีย์ไอโซฟาโวน เป็นทางเลือกใหม่ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพลิ้งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
 • เทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสมน้ำยางพารา เพื่อพัฒนาสระน้ำต้านภัยแล้ง
 • การย้อมครามจากธรรมชาติด้วยเทคนิคใหม่บนเส้นไหมและฝ้าย
 • การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าวด้วยการใช้ชุดทดลองสังกะสีภาคสนามเพื่อวางแผนปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยชีวภาพร่วมกับสังกะสี
 • เทคโนโลยีอะควาโปนิกส์ ผักปลอดสารพิษ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตถั่วเหลืองอินทรีย์ไอโซฟาโวน เป็นทางเลือกใหม่ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
 • ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

  สวพส. และ สบร. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้

  สวพส. และ สบร. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน
  EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” ระยะที่ 2

  EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” ระยะที่ 2

  EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” เพื่อผลิตบุคลากรรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความรู้ในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย และ SME

  กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความรู้ในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย และ SME

  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนตราดและเครือข่ายการจัดการความรู้แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการความรู้ในชุมชน
  สบร. และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

  สบร. และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

  การพัฒนาพื้นทีสาธารณะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเยาวชน และครอบครัว ศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวและกิจกรรม