OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Open House “ก้าวพอดี” A Bright Leap Forward

113 | 19 กรกฎาคม 2562
OKMD ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Open House “ก้าวพอดี” A Bright Leap Forward
                 OKMD ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Open House การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรืองาน “ก้าวพอดี” A Bright Leap Forward ในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเผยแพร่ผลการขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคีเครือข่ายสู่สาธารณชน

                 โดย OKMD ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัย จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
 1. เทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสมน้ำยางพารา เพื่อพัฒนาสระน้ำต้านภัยแล้ง
 2. การย้อมครามจากธรรมชาติด้วยเทคนิคใหม่บนเส้นไหมและฝ้าย
 3. การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าวด้วยการใช้ชุดทดลองสังกะสีภาคสนามเพื่อวางแผนปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยชีวภาพร่วมกับสังกะสี
 4. เทคโนโลยีอะควาโปนิกส์ ผักปลอดสารพิษ
 5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตถั่วเหลืองอินทรีย์ไอโซฟาโวน เป็นทางเลือกใหม่ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพลิ้งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
 • เทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสมน้ำยางพารา เพื่อพัฒนาสระน้ำต้านภัยแล้ง
 • การย้อมครามจากธรรมชาติด้วยเทคนิคใหม่บนเส้นไหมและฝ้าย
 • การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าวด้วยการใช้ชุดทดลองสังกะสีภาคสนามเพื่อวางแผนปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยชีวภาพร่วมกับสังกะสี
 • เทคโนโลยีอะควาโปนิกส์ ผักปลอดสารพิษ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตถั่วเหลืองอินทรีย์ไอโซฟาโวน เป็นทางเลือกใหม่ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
 • ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

  สบร. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  สบร. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  OKMD ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Open House “ก้าวพอดี” A Bright Leap Forward

  OKMD ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Open House “ก้าวพอดี” A Bright Leap Forward

  OKMD ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Open House การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรืองาน “ก้าวพอดี”
  OKMD ปั้นครูพันธุ์ใหม่ ใช้ “บีบีแอล” พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเออาร์ สอนเด็ก

  OKMD ปั้นครูพันธุ์ใหม่ ใช้ “บีบีแอล” พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเออาร์ สอนเด็ก

  พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีความจริงเสริมหรือเออาร์  (Augmented Reality: AR)  ตามหลักการพัฒนาสมองหรือบีบีแอล (Brain-based Learning: BBL)
  OKMD จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี “หุ่นยนต์และAR” ให้เยาวชนใน จ.อีอีซี

  OKMD จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี “หุ่นยนต์และAR” ให้เยาวชนใน จ.อีอีซี

  ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) และเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Augmented Reality: AR) เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะความรู้ให้เด็กมัธยมศึกษาตอนปลายและสายวิชาชีพ

  ข่าวและกิจกรรม