OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี “หุ่นยนต์และAR” ให้เยาวชนใน จ.อีอีซี

354 | 4 กรกฎาคม 2562
OKMD จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี “หุ่นยนต์และAR” ให้เยาวชนใน จ.อีอีซี
22 มิ.ย. 62 จ.ชลบุรี --- OKMD หรือ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี จัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) และเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Augmented Reality: AR) เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะความรู้ให้เด็กมัธยมศึกษาตอนปลายและสายวิชาชีพในพื้นที่อีอีซี 3 จังหวัด 600 คน ให้ก้าวทันโลกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยจัดรุ่นที่ 2 ในวันที่ 22-23 มิ.ย. 62 ที่ จ.ชลบุรี เปิดเผยหลังปิดค่ายรุ่นที่ 1 ที่ จ.ฉะเชิงเทรา พบว่าเด็กให้ความสนใจมาก บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่เคยคิด เรียนสนุก และได้ไอเดียต่อยอดผลงานสิ่งประดิษฐ์เดิมเพื่อส่งประกวดระดับเขตการศึกษา

     

ดร. อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า OKMD ได้ดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางเพิ่มศักยภาพคนเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning)  เพื่อเตรียมความพร้อมเด็ก เยาวชน และคนวัยทำงาน ให้มีทักษะความรู้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานในเขตพื้นที่อีอีซี 3 จังหวัด คือ ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา และระยอง ซึ่งต้องการแรงงานในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนมาก ให้มาร่วมกันเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพบุคลากรในพื้นที่อีอีซีให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังรวมถึงทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  
ดร. อภิชาติ กล่าวว่า จากข้อมูลของมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายและเศรษฐกิจการคลังล่าสุดในปี 2560 ในพื้นที่อีอีซีมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษารวมประมาณ 80 แห่ง มีเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมกว่า 90,000 คน และมีสถาบันระดับอาชีวศึกษารวม 59 แห่ง นักเรียนประมาณกว่า 80,000 คน  และภายใต้โครงการในปี 2562 นี้ OKMD จะดำเนินงาน 2  กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1. การอบรมกลุ่มบุคลากรครูผู้สอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในเขตพื้นที่อีอีซี จำนวน 300 คน  ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ค. 62 และ 2. ค่ายเยาวชนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ในพื้นที่อีอีซี หรือ OKMD Innovation Youth Camp จำนวน 600 คน ได้แก่ รุ่นที่ 1 ที่ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 15-16 มิ.ย. 62 รุ่นที่ 2 ที่ จ.ชลบุรี  วันที่ 22-23 มิ.ย. 62  และรุ่นที่ 3 ที่ จ.ระยอง วันที่ 29-30 มิ.ย. 62
                 
ดร. อภิชาติ กล่าวต่อว่า OKMD ได้นำหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning : BBL) มาเป็นแนวทางจัดการเรียนรู้ภายในค่ายฯ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสเต็ม (STEM Education) เพื่อเพิ่มทักษะในทางปฏิบัติให้สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตัวเอง โดยอาศัยการบูรณาการความรู้ 4 วิชาหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยเด็กๆ จะได้รับการกระตุ้น ปลูกฝัง เกิดแรงบันดาลใจและสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น เพราะจะเริ่มรู้จักความถนัดของตัวเอง ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ชอบ และสิ่งสำคัญ คือ ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นความต้องการที่แท้จริงของตลาดแรงงาน เทคโนโลยีมากขึ้น และอยากเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หรือยึดเป็นวิชาชีพตามความถนัดความชอบของตัวเอง และยังได้เพิ่มการใช้ศิลปะ (Arts) เข้ามาเป็นอีกศาสตร์หนึ่งในการบูรณาการความรู้ตามความเหมาะสมกับประเภทของการใช้งาน ทั้งในส่วนของวิทยาการด้านหุ่นยนต์ และในส่วนของวิทยาการด้านเออาร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับกราฟิกคอมพิวเตอร์ ที่จะเน้นการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีและศิลปะเข้ามาสร้างภาพให้เกิดมิติที่สวยงามและน่าสนใจ
  
โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาให้ความรู้ในการอบรมเป็นเวลา 2 วัน เด็กจะเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เข้าใจกลไกการทำงาน ได้ลงมือ และระดมสมองร่วมกันทำหุ่นยนต์และเออาร์ด้วยตนเองตามขั้นตอนจนสามารถใช้การได้จริง ซึ่งเป็นไปตามหลักการทำงานของสมอง คือ เรียนรู้ตรงจากประสาทการรับรู้ ทั้งทางหู ตา จมูก ลิ้น กายสัมผัส และใจ เรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ
   
ดร. อภิชาติ กล่าวอีกว่า  สำหรับผลการจัด OKMD Innovation Youth Camp รุ่นที่ 1 ที่ จ.ฉะเชิงเทรา พบว่าเด็กให้ความสนใจมาก โดยเฉพาะค่ายหุ่นยนต์ มีนักเรียนสมัครเกินโควตา จาก 100 คน เพิ่มเป็น 120 คน จากการประเมินผลพบว่าเด็กมีทัศนคติดีขึ้น บอกว่า สนุกและไม่ยากเหมือนอย่างที่เคยคิดไว้ ทำให้ได้รับความรู้ สามารถเข้าใจได้มากขึ้น หลายคนเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำความรู้จากการเข้าค่ายไปต่อยอดสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เรียนในวิชาสเต็ม อย่างเช่น น้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนดอนฉิมพลีวิทยาคม อ.บางน้ำเปรี้ยว  ซึ่งเคยส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ทุ่นลอยน้ำให้อาหารปลา ทีมีการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการเกษตรเข้าด้วยกัน และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับจังหวัดฉะเชิงเทราในปี 2561 ก็จะกลับไปเพิ่มให้เป็นระบบอัตโนมัติ โดยใช้ความรู้ด้านไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานโดยคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วย เพื่อให้ปลาได้กินอาหารอย่างทั่วถึง  และตั้งใจจะส่งสิ่งประดิษฐ์นี้ประกวดในระดับเขตการศึกษา 6 ในปีนี้ด้วย
               
“ปัญหาของเด็กที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้น บางส่วนอาจเลือกเรียนในสาขาที่ตัวเองไม่ได้ชอบหรือถนัด เมื่อเรียนจบก็อาจไม่อยากประกอบอาชีพในสาขาที่เรียนมา หรือไม่สามารถแข่งขันกับเด็กที่รู้จักตัวเอง และเลือกเรียนในสาขาที่ตนเองถนัดโดยตรง จึงเป็นสาเหตุสำคัญของการตกงาน หรือทำงานไม่ตรงกับสาขา ซึ่งถือว่าเป็นการเสียโอกาสของเด็กที่ต้องทุ่มเทเวลาเรียนถึง 3-4 ปี และแน่นอนที่ประเทศก็เสียโอกาสในการที่ไม่สามารถใช้ศักยภาพทุนมนุษย์ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง” ดร.อภิชาติ กล่าวทิ้งท้าย 

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สรุปข้อมูลการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน"

สรุปข้อมูลการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน"

สรุปข้อมูลการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ  เล่าเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ ทักษะ และภูมิปัญญา ผ่านมุมมองใหม่ 
okmd ส่งมอบความสุข เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

okmd ส่งมอบความสุข เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

okmd ส่งมอบความสุข ความสนุกสนานพร้อมกิจกรรม และของขวัญมากมาย ให้แก่น้องๆ โรงเรียนปลูกจิต เครือข่ายโครงการขยายผลสนามเด็กเล่น okmd 
OKMD ขานรับเสียงเรียกร้องจากเยาวชนนอกพื้นที่ EEC พร้อมหนุนเยาวชนในพื้นทีใกล้เคียง

OKMD ขานรับเสียงเรียกร้องจากเยาวชนนอกพื้นที่ EEC พร้อมหนุนเยาวชนในพื้นทีใกล้เคียง

OKMD ประเดิมโครงการนำร่องกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย  และขยายผลต่อเนื่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง 
สนามเด็กเล่น OKMD…เปลี่ยนพื้นที่เล่น เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์

สนามเด็กเล่น OKMD…เปลี่ยนพื้นที่เล่น เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์

"เพราะการเล่นคือการเรียนรู้" OKMD จึงเน้นให้น้องๆ ได้เรียน รู้ เล่น ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning: BBL) 

ข่าวและกิจกรรม