OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD จับมือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ อบรมหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม นำหลักการพัฒนาสมองไปใช้กับเจ้าหน้าที่

255 | 4 กรกฎาคม 2562
OKMD จับมือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ อบรมหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม นำหลักการพัฒนาสมองไปใช้กับเจ้าหน้าที่
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี หรือ OKMD ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการเพิ่มศักยภาพคนรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาสมอง หัวข้อ “สอนงานให้ได้ผล คนมีความสุข ตามหลักการพัฒนาสมอง” โดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของหัวหน้างานในพื้นที่ 3 จังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จำนวน 200 คน ในด้านการสอนและแนะนำงานอย่างถูกต้อง ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน โดยการสอนงานตามหลักการ BBL เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโครงสร้างการทำงานของสมอง  โดยการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ แทนการนั่งฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว


ดร. อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวว่า OKMD ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาสมอง (Brain-based Learning: BBL) มาตลอด 14 ปี โดยครอบคลุมสมองเด็ก สมองวัยรุ่น และสมองของผู้ใหญ่ โดยได้ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในการนำเอาหลักการทำงานของสมองผู้ใหญ่ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหารทำงานของพนักงานในองค์กรต่างๆ มากกว่า 30 แห่ง โดยมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน เมื่อนำแนวทางการสอนงานตามหลัก BBL ไปปรับใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถเพิ่มผลผลิต รวมถึงลดของเสียลงเป็นจำนวนมาก หัวหน้างานและพนักงานมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ มีความเข้าใจภาระงานและเทคนิคการทำงานได้ดีมากขึ้นด้วย ทุกองค์กรสามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายลงได้อย่างเห็นได้ชัด
 
นายทศพล ระมิงค์วงศ์ ผู้จัดการส่วนวิจัยการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  กล่าวว่า เราเข้ามามีส่วนในการพัฒนาวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) เพื่อให้พนักงานทำงานได้เต็มศักยภาพ เรียนรู้เร็วขึ้น ทำงานได้อย่างถูกต้อง และสามารถทำงานได้หลายอย่าง มีทักษะที่หลากหลาย (Multi Skills) สอดรับกับสถานการณ์ในบางโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างพนักงานจำนวนน้อยลง และด้วยหลักการ BBL ทำให้เราสามารถที่จะสร้างให้พนักงานหนึ่งคนสามารถเรียนรู้และจดจำกระบวนการทำงานได้อย่างชัดเจนและภายในระยะเวลาน้อยลง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้พนักงานมีทักษะที่หลากหลาย และสามารถทำงานอื่นๆ ได้อีกมากกว่าหนึ่งอย่าง ด้วยสถานการณ์โลกในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย ดังนั้น วิธีการปฏิบัติงานจำเป็นต้องเปลี่ยนไปด้วย หลักการ BBL จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทักษะให้คนได้เรียนรู้เร็วขึ้น เน้นจุดสำคัญของกระบวนการทำงานได้อย่างถูกต้อง ทำให้งานสำเร็จและออกมามีประสิทธิภาพ
 

   

“คนเรามีศักยภาพภายในตัวอยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้ปรับการทำงานของสมองให้มีระบบ เมื่อเรานำหลักการ BBL ไปกระตุ้น เพื่อจัดลำดับความคิด มีจุดเน้น/สำคัญที่ชัดเจน ก็จะเรียนรู้ได้เป็นระบบมากขึ้น มีประสิทธิภาพในการจดจำ และประมวลผลได้ดีขึ้น ซึ่งจากที่ได้ร่วมทำวิจัยกับ OKMD เราเก็บตัวเลขผู้เข้าร่วมอบรมตลอด 4 ปีที่ผ่านมา พบว่า 100 เปอร์เซ็นต์ดีขึ้น มีของเสียจากกระบวนการผลิตลดลง ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยขณะนี้ได้มีการจัดทำหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพระดับหัวหน้างานออกมาแล้ว” นายทศพล กล่าว
 
ด้านนางสาวดุจดาว ดวงเด่น วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวว่า ในการอบรมเราพยายามกระต้นให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นระดับหัวหน้างานถ่ายทอดทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ส่วนตัวที่เกิดขึ้นที่หน้างานออกมาให้ได้ คนที่เป็นหัวหน้างานจะต้องสอนงานให้หับลูกน้องอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่รู้หลักว่าจะต้องเน้นจุดสำคัญตรงไหน และไม่รู้ว่าต้องสอนงานอย่างไร ด้วยวิธีใด เพื่อให้ลูกน้อง/พนักงานที่เข้ามาใหม่เข้าใจงานได้ ดังนั้น เราจึงนำหลักการ BBL มาช่วยให้หัวหน้างานสามารถส่งต่อความรู้และทักษะในการทำงาน และลดการเวลาในการเรียนรู้ลง นอกจากนี้ หัวหน้างานยังสามารถนำไปเขียนเป็นคู่มือสำหรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากทุกโรงงานสามารถทำแบบนี้ได้ทั้งหมด สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ปริมาณของเสียจะน้อยลง สามารถส่งของได้ทันเวลาที่กำหนด เรียกได้ว่า ทุกอย่างจะชัดเจนขึ้น หัวหน้างานจะสามารถกำหนดได้ว่า ปริมาณสินค้าเท่านี้  จำนวนคนทำงานเท่านี้   จะสามารถทำงานให้เสร็จตามระยะเวลาเท่านี้ เพื่อให้งานสำเร็จตามที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ขณะที่ผู้เข้าอบรมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำหลักการ BBL คืออะไร แต่พอได้ฟังและได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำให้รู้เรื่องระบบ ขั้นตอน วิธีการทำให้งานที่มีอยู่ดีขึ้น ทั้งนี้ เพราะสิ่งสำคัญขององค์กรคือ คน และองค์ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยหลักการ BBL ทำให้ทีมงานเข้าใจการทำงานมากขึ้น สามารเขียนอธิบายขั้นตอนการทำงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นผลให้องค์ความรู้วิธีการทำงานในองค์กรถูกถ่ายทอดให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  
“พวกเราต้องไปทบทวนวิธีปฏิบัติการใหม่หมด เราไม่เคยรู้ว่ามีเทคนิคแบบนี้อยู่ เราต้องรื้อระบบที่ผ่านมา โดยจะใส่วิธีการของ BBL ลงไป ตั้งแต่การสอนงาน การหาจุดสำคัญที่สร้างความจดจำ เราจะเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน และเชื่อว่า จะทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอน” ผู้เข้าร่วมอบรมระบุ
 
สำหรับขั้นตอนการสอนงาน ตามหลักการ BBL นั้น ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1. เตรียมความพร้อมของผุ้เรียน โดยสร้างความเป็นกันเอง แจ้งงานให้ทราบ ทำให้เกิดความสนใจ 2. แสดงวิธีการปฏิบัติงาน โดยการอธิบายขั้นตอนที่สำคัญทีละขั้นตอน อย่างชัดเจน ครบถ้วน ไม่รีบร้อน ไม่สอนเกินกว่าผู้เรียนจะรับได้  3. ให้ผู้เรียนทดลองปฏิบัติ โดยปฏิบัติให้ดู แก้ไขข้อผิดพลาดให้ อธิบายจุดสำคัญ และให้ผู้เรียนปฏิบัติให้ดูและทำต่อไปจนแน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจและทำได้ 4. ติดตามผล โดยการมอบหมายงาน ระบุบุคคลที่สามารถให้ความช่วยเหลือ กระตุ้นให้เกิดการซักถาม หมั่นติดตามงานและให้คำแนะนำ
 
ดร. อภิชาติ กล่าวทิ้งท้ายว่า OKMD คาดหวังว่า การพัฒนาและขยายองค์ความรู้เรื่อง BBL สำหรับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานภาคการผลิตในพื้นที่อีอีซี โดยเฉพาะทักษะที่จำเป็นในกระบวนการทำงาน การแก้ปัญหา การบริหารคน ผ่านกระบวนการอบรมให้แก่หัวหน้างาน เพื่อไปถ่ายทอดแก่ลูกน้องหรือพนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาแรงงานในเชิงคุณภาพให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างเต็มศักยภาพ จะสามารถสนองต่ออุตสาหกรรมใหม่ที่ต้องการองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในอนาคต เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทยให้สูงขึ้นต่อไป 


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

4 โรงเรียนในพื้นที่ภาคกลาง ขานรับการเรียนรู้แบบ STEAM

4 โรงเรียนในพื้นที่ภาคกลาง ขานรับการเรียนรู้แบบ STEAM

เชื่อมั่น น.ร.ได้ความรู้เบื้องต้น จากหลักสูตร Robotics และเกิดแรงบันดาลใจในการต่อยอดทักษะความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมใหม่
สรุปข้อมูลการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน"

สรุปข้อมูลการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน"

สรุปข้อมูลการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ  เล่าเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ ทักษะ และภูมิปัญญา ผ่านมุมมองใหม่ 
okmd ส่งมอบความสุข เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

okmd ส่งมอบความสุข เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

okmd ส่งมอบความสุข ความสนุกสนานพร้อมกิจกรรม และของขวัญมากมาย ให้แก่น้องๆ โรงเรียนปลูกจิต เครือข่ายโครงการขยายผลสนามเด็กเล่น okmd 
OKMD ขานรับเสียงเรียกร้องจากเยาวชนนอกพื้นที่ EEC พร้อมหนุนเยาวชนในพื้นทีใกล้เคียง

OKMD ขานรับเสียงเรียกร้องจากเยาวชนนอกพื้นที่ EEC พร้อมหนุนเยาวชนในพื้นทีใกล้เคียง

OKMD ประเดิมโครงการนำร่องกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย  และขยายผลต่อเนื่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง 

ข่าวและกิจกรรม