OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สบร.

34 | 11 มีนาคม 2562                  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. โดย ดร.อธิปัตย์ บำรุง  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  ได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สบร. ในเรื่อง “การสร้างแนวทางในการทำงานเป็นทีม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน” โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คืนประโยชน์ให้สังคมส่วนรวม  โดยมุ่งหวังว่าจะส่งเสริม        ปลูกฝังทัศนคติด้านคุณธรรม จริยธรรม และประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาองค์กรในเชิงบวก 
                   นอกจากนี้ นายกิตติรัตน์  ปิติพานิช  รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้  ได้บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  โดยนำกระบวนการออกแบบ Design Thinking ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีคิดที่ใช้แก้ปัญหา และการสร้างไอเดียต่างๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจหลักของกระบวนการออกแบบ สร้างวีธีการคิดที่จะสามารถนำไปปรับใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการทำงานให้มีความเหมาะสมกับชีวิตประจำวัน และพร้อมต่อสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โครงการ “นักอนุรักษ์สองมือ หนึ่งใจ คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ”

OKMD จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ “นักอนุรักษ์สองมือ หนึ่งใจ คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ”

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยจัดให้มีกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ “นักอนุรักษ์สองมือ หนึ่งใจ คืนชีวิต สู่ธรรมชาติ”
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สบร.

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สบร.

ดร.อธิปัตย์ บำรุง  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  ได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สบร.
OKMD และ Tk park มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่น้องๆโรงเรียนปลูกจิต

OKMD และ Tk park มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่น้องๆโรงเรียนปลูกจิต

OKMD และ TK park ห่วงใยสุขภาพน้องๆ ที่ต้องเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นละออง PM 2.5
 สบร. ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสตูล

สบร. ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสตูล

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. โดย ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ ให้การต้อนรับ ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสตูล เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยาย หัวข้อ “เทรนด์โลกกับการทำมาหากินของคนไทย”

ข่าวและกิจกรรม