OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สบร.

512 | 11 มีนาคม 2562                  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. โดย ดร.อธิปัตย์ บำรุง  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  ได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สบร. ในเรื่อง “การสร้างแนวทางในการทำงานเป็นทีม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน” โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คืนประโยชน์ให้สังคมส่วนรวม  โดยมุ่งหวังว่าจะส่งเสริม        ปลูกฝังทัศนคติด้านคุณธรรม จริยธรรม และประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาองค์กรในเชิงบวก 
                   นอกจากนี้ นายกิตติรัตน์  ปิติพานิช  รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้  ได้บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  โดยนำกระบวนการออกแบบ Design Thinking ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีคิดที่ใช้แก้ปัญหา และการสร้างไอเดียต่างๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจหลักของกระบวนการออกแบบ สร้างวีธีการคิดที่จะสามารถนำไปปรับใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการทำงานให้มีความเหมาะสมกับชีวิตประจำวัน และพร้อมต่อสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

OKMD จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา ให้แก่น้องๆ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
กิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

กิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

OKMD จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
OKMD จัด Live การอบรมครูออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเยาวชนที่สอดคล้องกับหลักพหุปัญญา”

OKMD จัด Live การอบรมครูออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเยาวชนที่สอดคล้องกับหลักพหุปัญญา”

เพื่อร่วมกันจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเยาวชนที่สอดคล้องกับหลักพหุปัญญา
ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

สอดรับกับนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ข่าวและกิจกรรม