OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สบร.

163 | 11 มีนาคม 2562                  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. โดย ดร.อธิปัตย์ บำรุง  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  ได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สบร. ในเรื่อง “การสร้างแนวทางในการทำงานเป็นทีม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน” โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คืนประโยชน์ให้สังคมส่วนรวม  โดยมุ่งหวังว่าจะส่งเสริม        ปลูกฝังทัศนคติด้านคุณธรรม จริยธรรม และประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาองค์กรในเชิงบวก 
                   นอกจากนี้ นายกิตติรัตน์  ปิติพานิช  รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้  ได้บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  โดยนำกระบวนการออกแบบ Design Thinking ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีคิดที่ใช้แก้ปัญหา และการสร้างไอเดียต่างๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจหลักของกระบวนการออกแบบ สร้างวีธีการคิดที่จะสามารถนำไปปรับใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการทำงานให้มีความเหมาะสมกับชีวิตประจำวัน และพร้อมต่อสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD ร่วมมือ กรุงเทพมหานคร เปิดสนามเด็กเล่น OKMD  ต้นแบบด้านการพัฒนาทางสมองเด็กและเยาวชนแห่งแรกกลางกรุง

OKMD ร่วมมือ กรุงเทพมหานคร เปิดสนามเด็กเล่น OKMD ต้นแบบด้านการพัฒนาทางสมองเด็กและเยาวชนแห่งแรกกลางกรุง

ต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning หรือ BBL) แห่งแรกของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนปลูกจิต สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
การขยายผลแนวคิดสนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว

การขยายผลแนวคิดสนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว

ปรับปรุงพื้นที่เล่นตามแนวคิด "สนามเด็กเล่น OKMD" ซึ่งออกแบบโดยใช้องค์ความรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL)
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามกับ OKMD

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามกับ OKMD

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ OKMD

OKMD ติดปีกเด็ก เยาวชน คนวัยทำงานในพื้นที่อีอีซี หนุนเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

OKMD ติดปีกเด็ก เยาวชน คนวัยทำงานในพื้นที่อีอีซี หนุนเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดสองหลักสูตรสำคัญ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และเออาร์ มั่นใจเป็นสิ่งจำเป็นในศตวรรษที่ 21  

ข่าวและกิจกรรม