OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สบร.

223 | 11 มีนาคม 2562                  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. โดย ดร.อธิปัตย์ บำรุง  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  ได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สบร. ในเรื่อง “การสร้างแนวทางในการทำงานเป็นทีม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน” โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คืนประโยชน์ให้สังคมส่วนรวม  โดยมุ่งหวังว่าจะส่งเสริม        ปลูกฝังทัศนคติด้านคุณธรรม จริยธรรม และประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาองค์กรในเชิงบวก 
                   นอกจากนี้ นายกิตติรัตน์  ปิติพานิช  รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้  ได้บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  โดยนำกระบวนการออกแบบ Design Thinking ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีคิดที่ใช้แก้ปัญหา และการสร้างไอเดียต่างๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจหลักของกระบวนการออกแบบ สร้างวีธีการคิดที่จะสามารถนำไปปรับใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการทำงานให้มีความเหมาะสมกับชีวิตประจำวัน และพร้อมต่อสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สบร. และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

สบร. และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

การพัฒนาพื้นทีสาธารณะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเยาวชน และครอบครัว ศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
OKMD ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำสนามเด็กเล่น BBL ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “โรงเรียนนำร่อง” เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

OKMD ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำสนามเด็กเล่น BBL ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “โรงเรียนนำร่อง” เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

OKMD ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน “โรงเรียนนำร่อง” เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของ ฯพณฯ อำพน กิตติอำพน องคมนตรี ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว
OKMD จัดสัมมนาปิดโครงการพัฒนาและขยายแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานภาคการผลิตในเขต EEC

OKMD จัดสัมมนาปิดโครงการพัฒนาและขยายแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานภาคการผลิตในเขต EEC

โครงการพัฒนาและขยายแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานภาคการผลิตในเขต EEC ตามหลัก BBL “สอนงานให้ได้ผล คนมีความสุข”
OKMD จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

OKMD จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวและกิจกรรม