ลูกจ้างสูงวัย | ต้องมีทักษะแบบไหนที่ใครๆอยากจ้าง

880 | 17 กรกฎาคม 2561
ลูกจ้างสูงวัย | ต้องมีทักษะแบบไหนที่ใครๆอยากจ้าง
“สังคมสูงอายุ” เป็นเทรนด์สำคัญของโลกในศตวรรษที่ 21 อันเป็นผลจาก “ชัยชนะของการพัฒนา” การรับมือกับความท้าทายของสังคมสูงอายุนั้น ต้องเริ่มจากการตระหนักและยอมรับว่าภาวะประชากรสูงวัยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และคนสูงวัยไม่ใช่ "ภาระ" แต่มาพร้อมกับ "โอกาส"
 
คนสูงวัยยุคนี้ยังมีสุขภาพแข็งแรง มีศักยภาพที่จะทำงานได้ และต้องการพึ่งตนเอง แม้อายุมากขึ้นแต่ผลิตภาพของแรงงานสูงวัยอาจไม่ลดลงหากได้ทำงานในตำแหน่งหน้าที่ ที่เหมาะสม นั่นเพราะสมรรถภาพร่างกายที่เสื่อมถอยทดแทนได้ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่มากกว่า
 
“คนสูงวัยยังเป็นที่ต้องการ... คุณพร้อมกลับไปทำงานหรือยัง”