OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เส้นทางการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จากกรุงเทพ-ประจวบคีรีขันธ์

1930
18 สิงหาคม 2560 - 18 สิงหาคม 2561
เส้นทางการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จากกรุงเทพ-ประจวบคีรีขันธ์
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 หรือวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่จะมาถึงในปีหน้า จะเป็นวาระครบ 150 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านหว้ากอ ต.คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นจริงตามที่ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้า 2 ปี และเป็นการประกาศพระเกียรติคุณและพระปรีชาญาณของพระมหากษัตริย์ไทยให้โลกได้รับรู้ คณะกรรมการทั้ง 2 คณะ จึงมีแผนร่วมกันในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอฯ ให้เป็นสถานที่สำคัญในการท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชาติของประเทศไทยอย่างสมพระเกียรติ รวมทั้งเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ของภูมิภาค และของโลกในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
คณะกรรมการบูรณการฯ โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทำ “เส้นทางการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จากกรุงเทพ-ประจวบคีรีขันธ์” ขึ้นโดยทำการรวบรวมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้สำคัญทั้งภายใต้คณะกรรมการบูรณาการฯ และหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 30 แห่ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทยทุกเพศวัยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ นำไปสู่การพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป
  
คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอฯ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯลฯ จึงมีแผนดำเนินการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2536 โดยเปิดให้บริการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปแล้วจำนวนประมาณ 15 ล้านคน และเตรียมจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ตลอดทั้งปี เช่น การจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสุริยุปราคา บ้านหว้ากอ ครบรอบ 150 ปี การปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหา นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ นิทรรศการกลางแจ้งโบราณสถาน ฯลฯ  
  
เอกสารดาวน์โหลด
เส้นทางการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จากกรุงเทพ-ประจวบคีรีขันธ์ (pdf ขนาด 9.7 MB)