OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD YouTuber Academy

1560
23 - 24 กันยายน 2560 | เวลา: 9.00-16.30
สถานที่: ห้อง VIE Bar ชั้น 2 ตึกหน้า โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็ม แกลเลอรี บาย โซฟิเทล
OKMD YouTuber Academy
จากนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือ Thailand 4.0 และลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สบร. หรือสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเผยแพร่องค์ความรู้ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ สบร. โดยเฉพาะการสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับยุคนวัตกรรมในปัจจุบัน YouTube คือช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร และที่สำคัญคือการเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปของ Text Video เชิงสร้างสรรค์ ในยุค Social Media ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความเข้าใจในการสร้างสรรค์สื่อที่ดี และการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ผ่านสื่อ YouTube ให้กับเยาวชน
 
สบร.จึงได้จัดทำโครงการ OKMD YouTuber Academy ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เยาวชนผู้เข้ารับการอบรมเกิดทักษะในการสร้างช่อง YouTube เชิงสร้างสรรค์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักการและแนวคิดการจัดการเนื้อหาสาระ (Content Management) วิธีการนำเสนอเนื้อหาสาระ (Content Provider) เรียนรู้เครื่องมือ เทคนิค และฝึกปฏิบัติการสร้าง Content ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ YouTube อันนำไปสู่การจัดการความรู้ (Knowledge Management and Development) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมและเพื่อให้เยาวชนผู้เข้ารับการอบรมได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และการนำเสนอเนื้อหาสาระผ่านสื่อสังคมออนไลน์ YouTube

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560
 09.00-09.30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
 09.30-09.35 น.  กล่าวเปิดงานโดย ดร.อธิปัตย์ บำรุง
 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
 09.35-10.00 น.  บรรยายในหัวข้อ  “YouTube Platform Value”
 โดย คุณสิริลักษณ์ กิ่งก้าน  Strategic Content Partnership Manager YouTube  Thailand
 10.00-11.00 น.     เสวนาในห้วข้อ "แชร์ประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ โดย YouTuber ซุปตาร์"
 โดย พลอยชมพู และ Sunbeary
 ดำเนินรายการโดย ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน
 11.00-12.00 น.  แนะนำหลักสูตรและบรรยายในหัวข้อ
 "หลักการและแนวคิดการจัดการเนื้อหาสาระ (Content Management)"
 โดย อาจารย์เสกสรร เทิดสิริภัทร แห่งเว็บเสกสรร ปั้น YouTube
 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
 13.00-16.30 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Presentation นำเสนอให้โดนใจ" 
 โดย อาจารย์เสกสรร เทิดสิริภัทร แห่งเว็บเสกสรร ปั้น YouTube

วันอาทิตที่ 24 กันยายน 2560
 09.00-09.30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
 09.30-12.00 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ตัดต่อ ตกแต่ง Clip ให้ Cool"
 โดย อาจารย์เสกสรร เทิดสิริภัทร แห่งเว็บเสกสรร ปั้น YouTube
 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
 13.00-15.00 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Optimize ปรับจูน Youtube ให้ปัง"
 โดย อาจารย์เสกสรร เทิดสิริภัทร แห่งเว็บเสกสรร ปั้น YouTube
 15.00-15.45 น.  นำเสนอผลงานและสรุปการสัมมนา
 15.45-16.30 น.  รับประกาศนียบัตร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ OKMD YouTuber Academy
 1. คุณปภังกร เจียมตน
 2. คุณสุกัลญา สุปิยชัย
 3. คุณอาภาภัทร ว่องวรางกูร
 4. คุณวิรินทร เจริญมี
 5. คุณเมองยิง แซ่จู
 6. คุณกนิษฐา กาญจนหฤทัย
 7. คุณเมตติยา พิศิษฐ์จริง
 8. คุณณัฐิศารัศมิ์ พงศ์ภานุมาศไพศาล
 9. คุณกมลชนก ธรรมเมธา
 10. คุณกันต์กนิษฐ์ ซาเวียง
 11. คุณกัญจนสุดา อ่อนแสงจิตเกษม
 12. คุณชนม์ณานันท์ เยี่ยมรัมย์
 13. คุณวศิน วังสมบัติ
 14. คุณสุชาดา ทรัพย์สมาน
 15. คุณDuangjanchay Mahaman
 16. คุณนันทพร ศรีดำรงค์
 17. คุณคณิน เชาวณัฏ
 18. คุณชนาภรณ์ ช้างแก้ว
 19. คุณณัฐชยา นรารัตน์
 20. คุณอารยา แซ่ลุ่ย
 21. คุณณัฐกร พงษ์ธัญญะวิริยา
 22. คุณนภาวรรณ สิทธิชัยบุญเรือง
 23. คุณพัชวรรณ บุญเลิศ
 24. คุณมนัญชยา เกลี้ยงทอง
 25. คุณพิมวิภา ชีพธำรง
 26. คุณพงศ์สรร นิพัทธ์นิธิเมธ
 27. คุณพนัชกร ศรีอุบล
 28. คุณณัฏฐ์กฤตา จิรโภควินท์
 29. คุณชิโนรส ดวงรัตน์
 30. คุณฐิติพงศ์ สมจิต
 31. คุณฐิตินันต์ จันทร์จำรุญ
 32. คุณตรองพล ทิพยทัศน์
 33. คุณกนกวรรณ พวันนา
 34. คุณไอญภานินท์ สกุลพันธ์
 35. คุณกัลยรัตน์ เชาวนะพานิช