OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

2238
01 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2560
กิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ในปี 2560 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ สบร. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงได้จัดโครงการ “ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน ปีที่ 2” ขึ้น โดยมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ STEM Education ควบคู่ไปกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเด็กและเยาวชนเพื่อมุ่งสู่การเป็น Thailand 4.0 ทั้งนี้ โครงการ “ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน ปีที่ 2” มีหน่วยงานเข้าร่วม 20 หน่วยงาน จาก 25 หน่วยงานภายใต้คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เข้าร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 64 กิจกรรม ดังต่อไปนี้
 1. กระทรวงกลาโหม โดย 2 หน่วยงาน ได้แก่ กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ จัดกิจกรรมจำนวน 4 กิจกรรม 
 2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย 6 กรม 2 หน่วยงาน จัดกิจกรรมจำนวน 21 กิจกรรม โดย 6 กรม ได้แก่ 1) กรมควบคุมมลพิษ 2) กรมทรัพยากรธรณี 3) กรมทรัพยากรน้ำ 4) กรมป่าไม้ 5) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 6) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมจำนวน 14 กิจกรรม  และ 2 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย 1) สวนสัตว์ขอนแก่น 2) สวนสัตว์เชียงใหม่ 3) สวนสัตว์ดุสิต 4) สวนสัตว์นครราชสีมา 5) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 6) สวนสัตว์สงขลา และ 7) สวนสัตว์อุบลราชธานี จัดกิจกรรมจำนวน 6 กิจกรรม และองค์การสวนพฤกษศาสตร์จัดกิจกรรมจำนวน 1 กิจกรรม 
 3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมจำนวน 5 กิจกรรม
 4. กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมจำนวน 2 กิจกรรม 
 5. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย 2 หน่วยงาน จัดกิจกรรมจำนวน 15 กิจกรรม ได้แก่ 1) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมจำนวน 12 กิจกรรม และ 2) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมจำนวน 3 กิจกรรม 
 6. กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จัดกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม 
 7. กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม
 8. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมจำนวน 2 กิจกรรม
 9. กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมจำนวน 6 กิจกรรม
 10. สำนักนายกรัฐมนตรี โดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมจำนวน 5 กิจกรรม 
โดยมี Highlight ของกิจกรรม ได้แก่
 1. การสาธิตเครื่องบินบังคับวิทยุ โดย พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม 
 2. ชุดความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดย กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. Bingo Geol Park (บิงโก จีโอพาร์ค)  โดย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ โดย สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 5. ดาวเสาร์ใกล้โลก 15 มิ.ย. 2560 โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 6. Bot Camp (แคมป์หุ่นยนต์) โดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี
 7. รัชกาลที่ 4 กับดาราศาสตร์ โดย อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารกิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (pdf ขนาด 9.7 MB)
แผ่นพับกิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (pdf ขนาด 887 KB)
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้