OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

โครงการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน”

1206
01 - 30 พฤศจิกายน 2562
โครงการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน”
วัตถุประสงค์  
ทางสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สบร. ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะที่จำเป็นในโลกปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ จึงได้จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ  เล่าเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ ทักษะ และภูมิปัญญา ผ่านมุมมองใหม่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นได้รับรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และต่อยอดได้ ซึ่งจะเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะผ่านช่องทางสื่อดิจิทัล (Knowledge Channel)

หัวข้อในการประกวด 4 หัวข้อหลัก
 • สถานที่  (เช่น แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ สถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ )  
 • บุคคล (เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน นักคิด ผู้รู้ในสาขาต่าง ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในพื้นที่ ฯลฯ )  
 • ผลิตภัณฑ์หรืออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่อยากนำเสนอให้คนอื่นรู้จัก (เช่น กระบวนการผลิต สูตรอาหาร ฯลฯ ) 
 • องค์ความรู้/ความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะทาง (เช่น การผลิตหรือประดิษฐ์ที่ถ่ายทอดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ไม่มีบุคคลใดเป็นเจ้าของชัดเจน ประสบการณ์ แนวคิดในการประดิษฐ์ ฯลฯ )  

ประเภทรางวัล
มี 4 ประเภท ประเภทละ 3 รางวัล รวมเป็น 12 รางวัล และรางวัล  Popular Vote 4 รางวัล  (นับจำนวน ยอด View จาก www.okmd.or.th )

 ประเภท/อายุ  อายุต่ำกว่า 12 ปี 
 อายุ 12-18 ปี   อายุ 18 ปีขึ้นไป   รางวัล Popular Vote 
 1.สถานที่      5,000      10,000      20,000      5,000
 2.บุคคล      5,000      10,000      20,000      5,000
 3.อาหาร      5,000      10,000      20,000      5,000
 4.องค์ความรู้/ความชำนาญ 
    เฉพาะทาง  
     5,000      10,000      20,000      5,000
       20,000      40,000      80,000      20,000
 เงินรางวัลรวม                               160,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุต่ำกว่า 12 ปี (รุ่น Junior Box / รุ่นจิ๋วแต่แจ๋ว)
 • อายุ 12- 18 ปี (รุ่น Teen Box / รุ่นวัยฮอร์โมน)
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป (รุ่น Big Box / รุ่นวัยเจ๋ง)
การรับสมัครและส่งผลงาน (เปิดสมัครและส่งผลงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พ.ย.62)
 • สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทาง google form : https://forms.gle/ciypm4YXmGVH2h7EA 
  เอกสารหลักฐานการสมัคร : สำเนาบัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้ 1 ชุด
 • อัพโหลดผลงาน
  • ส่งผลงานประกวดมาที่อีเมลล์ Myknowledgebox2019@gmail.com
  • โดยให้อัพโหลดคลิปผลงานผ่าน Google Drive หรือ Youtube ของท่าน จากนั้นนำส่ง Link พร้อมชื่อผลงาน และรายชื่อผู้สมัคร (กรณีสมัครเป็นทีม ระบุชื่อทีม) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ มาในอีเมลล์
  • หัวข้ออีเมล์ โปรดระบุดังนี้ : อายุ / หัวข้อการประกวด / ชื่อผู้ส่ง-ชื่อทีม / ชื่อผลงาน
  • หากมีรายละเอียดอื่นๆ ต้องการนำเสนอประกอบผลงาน สามารถเขียนอธิบายมาในอีเมล์ โดยตรง หรือแนบไฟล์ (.doc/.ppt) เพิ่มเติมได้
 • ประกาศผล 16 ธันวาคม 2562 ทาง www.okmd.or.th 
ระยะเวลาความยาวของคลิป 
 • ความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาที 
 • มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า HD (1280x720) เป็นไฟล์ประเภท .mp4 
เกณฑ์การให้คะแนน
 • แนวคิดและเนื้อหา (30 คะแนน)
 • เทคนิคการถ่ายทำและการนำเสนอ (30 คะแนน)
 • ความคิดสร้างสรรค์ (40 คะแนน)
เงื่อนไข 
 • ผู้เข้าประกวดสามารรถส่งคลิปได้ทุกประเภท ไม่จำกัดจำนวน
 • คลิปที่ไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
 • กรณีนำภาพบุคคลหรือบทสัมภาษณ์บุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สบร. ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.okmd.or.th  | www.facebook.com/OKMDInspire
สอบถามรายละเอียด 02-105-6511กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
23 - 24 พฤศจิกายน 2562
เวลา: 13.00-17.00 น.

Knowledge in the (Museum’s) Park