OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

แถลงข่าวโครงการ "ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน"

213
11 - 24 กันยายน 2559
แถลงข่าวโครงการ "ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน"

ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน กับโครงการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

โครงการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็น 1 ใน 5 โครงการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ผ่านกระบวนการนำเสนอที่มีความน่าสนใจ สนุกสนาน และเข้าใจได้ง่าย ตามความสนใจของผู้เรียน อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการพัฒนาแนวทางการศึกษาของประเทศ ที่ต้องการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้รู้จักคิดวิเคราะห์และต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์ สามารถที่จะพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ โดยมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM Education ที่บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์ (Mathematics) เทคโนโลยี (Technology) และวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาในอนาคตของกระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากนี้ โครงการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ยังมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานในเชิงรุกของหน่วยงานที่เป็นแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ เพื่อการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายของแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้บริการแหล่งเรียนรู้สูงสุด อีกทั้งยังสามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อร่วมกันหาแนวทางและต้นแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

โครงการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน” โดยมี 11 หน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 51 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

 1. กระทรวงกลาโหม โดยกองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ 4 กิจกรรม
 2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรมทรัพยากรธรณี 13 กิจกรรม
 3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 1 กิจกรรม
 4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์สงขลาสวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์นครราชสีมา และสวนสัตว์อุบลราชธานี 8 กิจกรรม
 5. กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 1 กิจกรรม
 6. กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร สำนักหอสมุดแห่งชาติ 4 กิจกรรม
 7. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3 กิจกรรม
 8. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 3 กิจกรรม
 9. กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 1 กิจกรรม
 10. กรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 6 กิจกรรม
 11. สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 7 กิจกรรม

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีเด็ก เยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปทั่วประเทศ ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ไม่น้อยกว่า 140,000 คน

กิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการ

กิจกรรมภายใต้โครงการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน สามารถแบ่งกลุ่มเนื้อหาสาระได้ 5 หมวดหมู่ ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และกลุ่มศิลปะและการแสดง โดยมีกิจกรรมสำคัญ 11 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. กิจกรรม What am I ? โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • เป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้แก่เด็กและเยาวชน โดยกิจกรรมจะช่วยกระตุ้นความสนใจ และสร้างความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ผ่านปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติแร่-หิน ณ แหล่งเรียนรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา ณ พิพิธภัณฑ์แร่-หิน กรมทรัพยากรธรณี

2. โครงการรถพิพิธภัณฑ์สัญจร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

 • โดยมีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมผ่านรถพิพิธภัณฑ์สัญจรที่จะเดินทางไปถึงโรงเรียน พร้อมจัดเตรียมฐานการเรียนรู้ 3 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานการจำลองพิพิธภัณฑ์ภายในตัวรถพิพิธภัณฑ์สัญจร ฐานการเรียนรู้โบราณวัตถุชิ้นสำคัญของชาติ และฐานการเรียนรู้เกมเสริมความรู้คู่รถพิพิธภัณฑ์สัญจร โดยรองรับจำนวนเด็กและเยาวชนได้ครั้งละไม่เกิน 200 คน และการออกกิจกรรมโรงเรียนแต่ละครั้งจะจัดกิจกรรมได้ 5 รอบกิจกรรม จึงรองรับจำนวนเด็กและเยาวชนได้ทั้งสิ้น 1,000 คนต่อวัน

3. กิจกรรมมัคคุเทศน์น้อย โดยองค์การสวนสัตว์

 • เป็นกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่มีในสวนสัตว์โดยวิทยากรและการค้นคว้าข้อมูลด้วยตัวผู้เรียนเอง ฝึกทักษะการมีส่วนร่วมและการนำเสนอข้อมูล รวมถึงการกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ สวนสัตว์สงขลา

4. กิจกรรม After School Science โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ

 • เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนประกอบด้วย
 • กิจกรรมชมท้องฟ้าจำลอง เป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถเข้าชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและเรียนรู้กิจกรรมทำแผนที่ดาว โดยลงมือทำด้วยตนเอง และสามารถนำกลับบ้านได้
 • กิจกรรมชมนิทรรศการ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนเข้าชมนิทรรศการและมีบทปฏิบัติการประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • กิจกรรม Science Show เป็นกิจกรรมที่จัดแสดงมายากลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ โดยจัดแสดงเป็นรอบ เข้าชมเป็นหมู่คณะ และผู้ชมมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงด้วย
 • กิจกรรมการทดลอง เป็นกิจกรรมการทดลองโดยใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มีบทปฏิบัติการ การบันทึกผลการทดลอง และการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 • กิจกรรมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนเข้าชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ภายในห้องฉายภาพยนตร์ เรื่องที่จัดฉายถูกกำหนดไว้เป็นตารางการฉาย มีรอบและเวลาที่แน่นอน โดยโรงเรียนสามารถจองเข้าชมเป็นหมู่คณะได้

5. กิจกรรมจิตรกรน้อย โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

 • เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนในระดับประถมศึกษาที่มีพรสวรรค์ทางศิลปะได้พัฒนาทักษะและการต่อยอดความรู้เพื่อการพัฒนาตัวเองและประกอบอาชีพ โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จับคู่กันแล้ววางกระดาษ นอนบนกระดาษให้เพื่อนวาดส่วนประกอบของร่างกายลงบนกระดาษ รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งของอวัยวะต่างๆ ว่าอยู่ส่วนไหนของร่างกายและส่วนต่างๆ นี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร โดยเฉพาะจากการสังเกต การสำรวจตัวเอง และเพื่อนรอบข้าง

6. กิจกรรม Flight Simulator โดยพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม

 • เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมแรงบันดาลใจด้านการบิน ควบคู่ไปกับการกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ หลักการบินเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมการพับเครื่องบินร่อน กิจกรรมเครื่องบินบังคับวิทยุ และกิจกรรมจรวดน้ำ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

7. กิจกรรม Drone Photography โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

 • เน้นการส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความเข้าใจถึงประโยชน์และวิธีการใช้งานเบื้องต้นของอุปกรณ์สมัยใหม่คือ โดรน ผ่านการบรรยายโดยวิทยากร และการฝึกทักษะการใช้งานอุปกรณ์โดรนในรูปแบบต่างๆ

8. คาราวานวิทยาศาสตร์ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

 • เป็นการนำกิจกรรมเคลื่อนที่ที่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปให้ความรู้และทำกิจกรรมที่โรงเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
 • นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ชุด Puzzling Thing โดยผู้เข้าชมจะได้ทดลองเล่นและค้นหา คาตอบได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างความสนุกสนาน
 • การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เป็นการนำเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่อยู่ใกล้ตัวมาจัดสาธิตโดยนำเสนอด้วยวิธีที่สนุกสนาน ตื่นเต้น และเร้าใจ
 • การทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Science Experiment) เป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการเปลี่ยนตนเองให้เป็นนักวิทยาศาสตร์โดยจะได้ทำการทดลองที่หลากหลายเพื่อเสริมทักษะกระบวนการคิดและฝึกทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
 • กิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา เป็นกิจกรรมที่ท้าทายความคิดและจินตนาการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์
 • ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ (Planetarium) กิจกรรมโดมดูดาวเคลื่อนที่ เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องดวงดาว กลุ่มดาว การดูทิศทางและต่ำแหน่งของเราบนพื้นโลกเมื่อเทียบกับดวงดาว และการจินตนาการบนท้องฟ้า

9. ดาราศาสตร์นอกห้องเรียน โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

 • เป็นกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ จากการใช้ประโยชน์กล้องโทรทรรศน์ชนิดดอปโซเนียน ผ่านกิจกรรมดาราศาสตร์นอกห้องเรียน อาทิ กิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ กิจกรรมสังเกตจุดมืดบนดวงอาทิตย์ การทำโครงงานดาราศาสตร์ภายในโรงเรียน เป็นต้น โดยจัดกิจกรรม ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

10. กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ โดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์

 • เพื่อส่งเสริมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสนใจในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของพืชในระบบนิเวศ ผ่านกระบวนการ ขั้นตอนในการเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์และดูแลพันธุ์ไม้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและได้เรียนรู้แปลงสาธิตการปลูกพืชตามฐานการเรียนรู้ ณ ศูนย์เกษตรอินทรีย์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

11. กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เด็ก โดยกรุงเทพมหานคร

 • เน้นกระบวนการเรียนรู้ (Methods of Learning) ที่หลากหลายด้วยแรงจูงใจ (Motivation) ที่สอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพตามธรรมชาติของเด็ก โดยคัดสรรสาระความรู้ (Core Contents) ที่เหมาะสม ประกอบด้วยกิจกรรมภายในอาคาร อาทิ โซนลานสร้างสรรค์ โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ โซนครัวไทยจิ๋ว โซนนักสืบไดโนเสาร์ โซนห้องศิลปะ และกิจกรรมภายนอกอาคาร อาทิ โซนสวนน้ำ โซนสนามเด็กเล่น และโซน Jungle Adventure ผจญภัยในป่า​

ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรม