OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

โครงการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ | OKMD Book Cover Award 2021

2046
01 - 31 มีนาคม 2564
โครงการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ | OKMD Book Cover Award 2021
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. (OKMD) เป็นหนึ่งในกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเตรียมความพร้อม และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน ผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของประเทศไทย

ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา สบร. ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการกระตุกต่อมคิดต่างๆ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับประเทศชาติในอนาคต นอกจากการพัฒนาองค์ความรู้ที่สำคัญเพื่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่องแล้ว สบร. ยังเล็งเห็นคุณค่าเรื่องการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะปกหนังสือ ซึ่งเป็นประตูสู่การอ่าน จึงได้ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ดำเนินโครงการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นเวทีแห่งโอกาสให้สำนักพิมพ์ที่มุ่งมั่นเสนอผลงานให้เป็นที่ยอมรับสู่สายตาสาธารณชน ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้สังคมได้เห็นคุณค่าแห่งการออกแบบปกหนังสือ

วัตถุประสงค์
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักพิมพ์ทั่วประเทศมีโอกาสส่งผลงานปกหนังสือที่มีความโดดเด่นและสร้างสรรค์ เข้าร่วมการประกวด เพื่อได้รับการเชิดชูและรับรู้จากประชาชน 
 • เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานปกหนังสือที่สวยสร้างสรรค์ นำเสนอต่อผู้อ่าน 
 • เพื่อนำผลงานปกหนังสือที่ได้รับคัดเลือกไปรวบรวมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไปเพื่อให้สังคมเห็นความสำคัญของศิลปะและอาชีพการออกแบบปกหนังสือซึ่งต้องอาศัยทักษะและความคิดสร้างสรรค์
กลุ่มเป้าหมาย
สำนักพิมพ์ทั่วประเทศที่มีการผลิตหนังสือออกวางจำหน่ายในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563

ระยะเวลาดำเนินการ
8 เดือน (พฤศจิกายน 2563 – มิถุนายน 2564)
 • เปิดรับสมัครสำนักพิมพ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด โดยการลงทะเบียนออนไลน์ ส่งรูปปกหนังสือมาทางอีเมล และส่งผลงานปกหนังสือ (หนังสือ ฉบับจริง) มายัง สบร. ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564* 
 • จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ เพื่อพิจารณาตัดสินปกสวยสร้างสรรค์ในแต่ละประเภท จำนวน 2-3 ครั้ง ระหว่างเดือนเมษายน 2564*
 • จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล ซึ่งการจะจัดให้มีงานประกาศผลรางวัลหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในช่วงเวลาขณะนั้น 
 • ประกาศผู้ชนะรางวัลในประเภทปกต่างๆ ออนไลน์ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564* 
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดการประกวด
ประเภทรางวัล
 • รางวัล Very Thai (เวรี่ไทย) ปกหนังสือสวยแบบไทยๆ จะงามวิจิตร งามในสไตล์ไทยๆ แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ไม่ว่าจะรากเหง้า ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สังคม ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และมิติอื่นๆ ในความเป็นไทย
 • รางวัล Cute Cute (น่ารักยกกำลังสอง) ปกหนังสือสวยแสนน่ารัก น่าเอ็นดู มีลักษณะ สีสัน ลวดลาย รูปแบบ หวานแหววและสดใส 
 • รางวัล Striking Stumble (สวยสะดุด) ปกหนังสือสวยโดดเด่น สะกดทุกสายตาให้หยุดนิ่งเพื่อเปิดอ่าน พลิกเล่มดู และติดตรึงใจไปนานแสนนาน
 • รางวัล Cool Creative (สร้างสรรค์สุดคูล) ปกหนังสือเด่น เท่อย่างมีสไตล์ ด้วยไอเดียการออกแบบที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่าง และท้าทายให้ผู้อ่านเปิดดู 
 • รางวัล Best for Kids (ปกนี้เพื่อหนู) ปกหนังสือที่ออกแบบเพื่อเด็กโดยเฉพาะ มีความเหมาะสมสำหรับน้องๆ หนูๆ กลุ่มเป้าหมายผู้อ่าน อายุไม่เกิน 12 ปี ที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเป็นสื่อที่กระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี
การสมัครเข้าร่วมประกวด
สามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดผ่าน Google Form ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuhSGjV_T0QMo97f9521EonSji-wyYPWy-MzYAv4bVKED5GQ/viewform

การคัดเลือกผลงาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้คัดเลือกผลงานในแต่ละประเภท

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
เป็นสำนักพิมพ์ที่ผลิตและมีหนังสือวางจำหน่ายภายใน 2 ปีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563 โดยปกหนังสือที่จะส่งเข้าร่วมชิงรางวัลนั้น ต้องเป็นปกหนังสือที่พิมพ์และวางจำหน่ายภายในกรอบระยะเวลา 2 ปีดังกล่าว

กติกาและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผลงานต้องเป็นแบบที่สำนักพิมพ์ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์หรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เอง ไม่ได้ทำซ้ำ คัดลอก หรือเลียนแบบดัดแปลงของผู้อื่น
 • สำนักพิมพ์ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องส่งผลงานในรูปแบบของไฟล์ภาพนามสกุล .jpg และ .ai โดยขนาดไฟล์ภาพจะต้องมีความคมชัดสูง 
 • สำนักพิมพ์ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องส่งหนังสือ เล่มจริง จำนวน 2 เล่มต่อปกมายัง สบร.
 • สำนักพิมพ์ผู้ส่งผลงานจะต้องลงทะเบียนการสมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม (Google Form) และส่งผลงานรูปปกหนังสือมายังอีเมล okmdbookcoveraward@gmail.com  
 • สำนักพิมพ์ ผู้เข้าร่วมการประกวด 1 หน่วยงาน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 10 ผลงานต่อประเภท
 • การเข้าร่วมโครงการประกวดถือว่าผู้ที่เข้าร่วมการประกวดยอมรับเงื่อนไขที่ผู้จัดประกวดกำหนดขึ้น
ข้อตกลงในการส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผู้จัดการประกวดมีสิทธิที่จะไม่พิจารณาผลงานนั้นๆ หากผลงานที่เข้าประกวดไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 • ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ ในการตัดสิทธิผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันทีโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกติกาหรือมีข้อความใดเป็นเท็จ
 • ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ ในการชี้แจงเหตุผลสำหรับผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในทุกกรณี
 • ห้ามนำดีไซน์ที่มีลิขสิทธิ์แล้วมาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบ
 • สำนักพิมพ์ผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากคดีฟ้องร้องเนื่องจากการละเมิดทางกฎหมายในกรณีที่ผู้จัดการประกวดนำผลงานไปใช้งานใดๆ ก็ตาม รวมถึงการฟ้องร้องจากบุคคลที่ 3
 • ปกหนังสือที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือพาดพิงบุคคลใดตลอดจนไม่เป็นการลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา สถาบันกษัตริย์ หรือ องค์กรใดๆ รวมถึงไม่ส่งผลการละเมิดกฎหมายและทำให้เกิดการฟ้องร้อง
 • ผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากทุกขั้นตอนในการส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
รางวัลสำหรับผู้ชนะ
ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมรับโล่รางวัลเกียรติยศจาก OKMD 

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
 • Quality of artistic composition and overall design: คุณภาพขององค์ประกอบศิลป์และภาพรวมการออกแบบสวยงาม 25 คะแนน
 • Creativity: ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบภาพรวม และ Originality: ความคิดริเริ่ม, ความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดเดิม นำความรู้มาประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น ไม่ซ้ำกับของเดิม 25 คะแนน
 • Skill & technique: ทักษะและเทคนิค 25 คะแนน
 • Overall impression of the art: beauty, inherent meaning, uniqueness, and fulfilled intent 25 คะแนน
  รวม 100 คะแนน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • สำนักพิมพ์ทั่วประเทศได้มีโอกาสส่งผลงานปกหนังสือสวยงามสร้างสรรค์ที่แสดงถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบปกหนังสืออย่างไร้ขีดจำกัดเข้าประกวดเป็นการยกระดับคุณภาพสื่อและวงการออกแบบปกหนังสือไทย
 • กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตปกหนังสือที่มีคุณภาพนำเสนอต่อผู้อ่านอย่างไม่หยุดนิ่ง
 • ผลงานปกหนังสือที่ได้รับคัดเลือกได้ไปรวบรวมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญของศิลปะและอาชีพการออกแบบปกหนังสือที่ต้องอาศัยทักษะและความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้