OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดกิจกรรม Robot Workshop ในการสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูสะเต็มระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 2
4 กรกฎาคม 2560