OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างออกแบบและจัดทำบอร์ดความรู้ สู่ประชาชน โดยความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
9 มิถุนายน 2560