OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเผยแพร่องค์ความรู้และกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน ปีที่ 2
26 พฤษภาคม 2560