OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างออกแบบผลิตสื่อภายใต้โครงการศึกษารูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่
26 พฤษภาคม 2560