OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างการเผยแพร่องค์ความรู้และกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน “ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน ปีที่ 2”
27 เมษายน 2560