OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดกิจกรรม Robot Workshop ในกิจกรรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูสะเต็มระดับพื้นฐาน
16 มีนาคม 2560