OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างงานพัฒนาแนวทางการนำเสนอเนื้อหาและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
6 มีนาคม 2560