OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างดำเนินการศึกษา “การนำแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักการพัฒนาสมอง (BBL) ในวิชาชีพครู ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ไปสู่การปฏิบัติ”
20 ธันวาคม 2559