OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำบทสรุปองค์ความรู้ทำมาหากินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้น
20 ธันวาคม 2559