OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยการพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้ โดบวิธีพิเศษ
13 ธันวาคม 2559