OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดงานสัมมนาวิชาการงานพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีพิเศษ
24 พฤศจิกายน 2559