OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เช่าพื้นที่และบริการสถานที่จัดงานสัมมนาวิชาการงานพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้
18 พฤศจิกายน 2559