OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างออกแบบและผลิตสื่อเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้ประเภทนิตยสารราย 2 เดือน
3 พฤศจิกายน 2559