OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดสัมมนา ภายใต้โครงการศึกษาและเผยแพร่แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
19 ตุลาคม 2559