OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้ออุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมอบรมบุคลากรทางการศึกษาและจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ EEC
13 พฤษภาคม 2562