OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างดำเนินการสังเคราะห์และผลิตเกร็ดความรู้ ด้านการเพิ่มศักยภาพคนรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกผ่านการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง
19 เมษายน 2562