OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างดำเนินการเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 เมษายน 2562