OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดทำหลักสูตร จัดอบรมบุคลากรทางการศึกษา และจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ EEC
18 กุมภาพันธ์ 2562