OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการจัดตั้งและออกแบบศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (Nation Knowledge Center)
3 ธันวาคม 2561