OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

ดร.เกียรติพร หวังภัทรพงศ์

ดร.เกียรติพร หวังภัทรพงศ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ