OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายดิสทัต โหตระกิตย์

นายดิสทัต โหตระกิตย์

วันเดือนปีเกิด

 • 7 มีนาคม 2501

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารสูง) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2523)
 • ปริญญาโท D.E.A. de DROIT PUBLIC มหาวิทยาลัย STRASBOURG III (Robert Schuman) (พ.ศ.2528)
 • ประกาศนียบัตรชั้นต้นทางกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัย STRASBOURG III (Robert Schuman) (พ.ศ. 2529)
 • ประกาศนียบัตรทางการบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ (ENA) ประเทศฝรั่งเศส (พ.ศ. 2543)

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร "นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์" สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • หลักสูตร Director Certification Program สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ 
สถาบันคลังสมองของชาติ
 • หลักสูตร Administration Litigation and Supervision สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • หลักสูตร Public Administration ประเทศฝรั่งเศส

ตำแหน่งที่สำคัญ

 • 2540 – 2542 | หัวหน้ากลุ่มกฎหมายเปรียบเทียบ
 • 2540 – 2542 | หัวหน้าสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 2540 – 2542 | ช่วยปฏิบัติราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาลชุดนายชวน หลีกภัย
 • 2538 – 2539 | เลขานุการกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
 • 2536 – 2537 | หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนานิติกร กองกฎหมายไทย