OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

วันเดือนปีเกิด

 • 26 ตุลาคม 2492

วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด

 • Ed.D. สาขา Educational Planning, Harvard University

ตำแหน่งในปัจจุบัน

 • ประธานคณะอนุกรรมการประสานงาน โครงการกองทุนการศึกษา ทำเนียบองคมนตรี
 • กรรมการมูลนิธิกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามราชกุมาร
 • กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี
 • รองประธานมูลนิธิคุณพุ่ม
 • กรรมการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประวัติการทำงาน

 • เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • อธิบดีกรมสามัญศึกษา
 • เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 • อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน
 • อธิบดีกรมวิชาการ
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน