OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายการุณ สกุลประดิษฐ์

นายการุณ สกุลประดิษฐ์

วันเดือนปีเกิด             31 กรกฎาคม 2502
ประวัติการศึกษา
 • 2541 ปริญญาโท ศษม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • 2524 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วค.พระนคร 
ตำแหน่งในปัจจุบัน     
 • ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติการทำงาน
 • เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 (จังหวัดยะลา)
 • ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (จังหวัดยะลา)
 • ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนราธิวาส 
 • สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนราธิวาส กรมการศึกษานอกโรงเรียน
 • อาจารย์ 1 ระดับ 3 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี กรมการศึกษานอกโรงเรียน