OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

วันเดือนปีเกิด

  • 3 พฤศจิกายน 2502

ประวัติการศึกษา

  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ตำแหน่งในปัจจุบัน

  • 1 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการทำงาน

  • 2554 - 2559 | เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  • 2554 | ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  • 2552 | รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

รู้จักเรา OKMD